رمضان

رمضان


امام صادق(ع) : خداوند روزه را واجب كرده تا بدين وسيله دارا و ندار (غنى و فقير) مساوى گردند.   ویژه نامه ماه مبارک رمضان - 1 ویژه نامه ماه مبارک رمضان - 2 ویژه نامه ماه مبارک رمضان - 3 ویژه نامه ماه مبارک رمضان - 4 ویژه نامه ماه مبارک رمضان - 5  
رمضان

امام صادق(ع) :

خداوند روزه را واجب كرده تا بدين وسيله دارا و ندار (غنى و فقير) مساوى گردند.

 

 
آدرس کوتاه :