راهیمایی 13 آبان روز دانش آموز در مهریز با شکوه تر از سال های گذشته برگزار شد.

راهیمایی 13 آبان روز دانش آموز در مهریز با شکوه تر از سال های گذشته برگزار شد.


انش آموزان فهیم و همیشه در صحنه مهریز همگام و همصدا باديگر شهرستان های استان یزد ،باحضور پرشور، گسترده و انقلابي خود در راهپیمایی سراسری 13 آبان شرکت کردند.
راهیمایی 13 آبان روز دانش آموز در مهریز با شکوه تر از سال های گذشته برگزار شد.

دانش آموزان مهریزی در گروه ها و از مدارس مختلف با حمل پرچم های جمهوری اسلامی ایران و پارچه نوشته هایی با مضامین شعارهای ضداستکباری از میدان شهید صدوقی تا حسینیه شهدای گمنام با سر دادن شعار های راهپیمایی کردند.

آدرس کوتاه :