ذائقه خانواده های مهریزی در نامگذاری فرزندانشان در چند سال گذشته تغییر نکرده است

ذائقه خانواده های مهریزی در نامگذاری فرزندانشان در چند سال گذشته تغییر نکرده است


ذائقه خانواده های مهریزی در نامگذاری فرزندانشان در چند سال گذشته تغییر نکرده است. نتایج یک بررسی از سوی سازمان ثبت احوال شهرستان مهریز نشان میدهد ذائقه خانواده های مهریزی در نامگذاری فرزندانشان در چند سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است   ونام های   ایرانی که با فرهنگ مذهبی شهرستان عجین شده است توانسته اند رتبه های اول تا پنجم را از 10 نام محبوب سال 87 را به خود اختصتص دهند. منصور اسماعیل زاده مدیر ثبت احوال شهرستان مهریز در گزارشی عنوان کرده است : در سال 1387   از 764 مورد   ولادتی که در شهر مهریز وجود داشته است 394 مورد فرزند پسر و 370 مورد فرزند دختر بوده اند که نام ابولفضل با 41 مورد نامگذاری در صدر قرار دارد و نام های   امیر حسین . حسین . امیر محمد . علی .   رتبه های دوم تا پنجم رااز نظر تعداد نام گزاری   به خود اختصاص داده اند و از 370 مورد فرزند دختر   نام   فاطمه با تعداد نامگذاری 77 مورد رتبه اول   و نام های زهرا . زینب . مریم . ریحانه رتبه های دوم تا پنجم را از بین ده نام محبوب دختررا به خود اختصاص داده اند. اسماعیل زاده همچنین یادآور شد در شهرستان مهریز ماهیانه متوسط بین 65تا70 نوزاد متولد میگردد. وی خاطر نشان کرد به هیچ عنوان تغییر نامی که انتخاب میشود امکانپذیر نمیباشد و تنها در صورت اشتباه مامور ثبت قابل تغییر است. که این مورد نیزبه ندرت پیش می اید. رئیس اداره ثبت احوال مهریز گفت :انتخاب نام ائمه برای نوزادان ریشه در فرهنگ اصیل اسلامی خانواده   های مهریزی دارد.  
ذائقه خانواده های مهریزی در نامگذاری فرزندانشان در چند سال گذشته تغییر نکرده است

ذائقه خانواده های مهریزی در نامگذاری فرزندانشان در چند سال گذشته تغییر نکرده است.

نتایج یک بررسی از سوی سازمان ثبت احوال شهرستان مهریز نشان میدهد ذائقه خانواده های مهریزی در نامگذاری فرزندانشان در چند سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است  ونام های  ایرانی که با فرهنگ مذهبی شهرستان عجین شده است توانسته اند رتبه های اول تا پنجم را از 10 نام محبوب سال 87 را به خود اختصتص دهند.

منصور اسماعیل زاده مدیر ثبت احوال شهرستان مهریز در گزارشی عنوان کرده است : در سال 1387  از 764 مورد  ولادتی که در شهر مهریز وجود داشته است 394 مورد فرزند پسر و 370 مورد فرزند دختر بوده اند که نام ابولفضل با 41 مورد نامگذاری در صدر قرار دارد و نام های  امیر حسین . حسین . امیر محمد . علی .  رتبه های دوم تا پنجم رااز نظر تعداد نام گزاری  به خود اختصاص داده اند و از 370 مورد فرزند دختر  نام  فاطمه با تعداد نامگذاری 77 مورد رتبه اول  و نام های زهرا . زینب . مریم . ریحانه رتبه های دوم تا پنجم را از بین ده نام محبوب دختررا به خود اختصاص داده اند.

اسماعیل زاده همچنین یادآور شد در شهرستان مهریز ماهیانه متوسط بین 65تا70 نوزاد متولد میگردد.

وی خاطر نشان کرد به هیچ عنوان تغییر نامی که انتخاب میشود امکانپذیر نمیباشد و تنها در صورت اشتباه مامور ثبت قابل تغییر است. که این مورد نیزبه ندرت پیش می اید.

رئیس اداره ثبت احوال مهریز گفت :انتخاب نام ائمه برای نوزادان ریشه در فرهنگ اصیل اسلامی خانواده  های مهریزی دارد. 

آدرس کوتاه :