دوازدهمین دوره انتخابات شوراهاي دانش آموزي در سطح واحدهای آموزشي مهریز برگزار شد

دوازدهمین دوره انتخابات شوراهاي دانش آموزي در سطح واحدهای آموزشي مهریز برگزار شد


با برگزاری این انتخابات هشت هزار نفر از دانش آموزان مهریزی براي انتخاب 500 نفر اعضاي اصلي شوراها ، آراي خود را به صندوق ها ریختند. مدیر آموزش و پرورش مهریز در مراسم نمادین این انتخابات که در آموزشگاه راهنمایی نمونه مطهره برگزار شد ، شوراهاي دانش آموزي را به عنوان رکن اساسي و يکي از پرطرفدارترين و اصلي ترين محورهاي فعاليت هاي گروهي مدرسه دانست و افزود: اين شوراها به عنوان بازوي مشورتي ، مديريتي و اجرايي مديران مدارس نقش بسزايي در انجام امور و رفع مشکلات آموزشي و پرورشي مدارس ايفا مي کنند. سید جلیل عقیلی افزود: شركت در اين انتخابات تمرين و ممارستي براي حضور در انتخابات بزرگتري مانند رياست جمهوري، خبرگان رهبري، مجلس و شوراي شهر و روستا است . وی تصریح کرد: اين انتخابات و تشكيل شوراي دانش آموزي مي تواند آغاز گر تحول جدي در زندگي اجتماعي نسل آينده انقلاب باشد.
دوازدهمین دوره انتخابات شوراهاي دانش آموزي در سطح واحدهای آموزشي مهریز برگزار شد

با برگزاری این انتخابات هشت هزار نفر از دانش آموزان مهریزی براي انتخاب 500 نفر اعضاي اصلي شوراها ، آراي خود را به صندوق ها ریختند.

مدیر آموزش و پرورش مهریز در مراسم نمادین این انتخابات که در آموزشگاه راهنمایی نمونه مطهره برگزار شد ، شوراهاي دانش آموزي را به عنوان رکن اساسي و يکي از پرطرفدارترين و اصلي ترين محورهاي فعاليت هاي گروهي مدرسه دانست و افزود: اين شوراها به عنوان بازوي مشورتي ، مديريتي و اجرايي مديران مدارس نقش بسزايي در انجام امور و رفع مشکلات آموزشي و پرورشي مدارس ايفا مي کنند.

سید جلیل عقیلی افزود: شركت در اين انتخابات تمرين و ممارستي براي حضور در انتخابات بزرگتري مانند رياست جمهوري، خبرگان رهبري، مجلس و شوراي شهر و روستا است .

وی تصریح کرد: اين انتخابات و تشكيل شوراي دانش آموزي مي تواند آغاز گر تحول جدي در زندگي اجتماعي نسل آينده انقلاب باشد.

آدرس کوتاه :