در دست اجرا بودن 15 طرح عمرانی کشاورزی و بهره برداری از 10 طرح عمرانی کشاورزی در مهریز

در دست اجرا بودن 15 طرح عمرانی کشاورزی و بهره برداری از 10 طرح عمرانی کشاورزی در مهریز


در دست اجرا بودن 15 طرح عمرانی کشاورزی و بهره برداری از 10 طرح عمرانی کشاورزی در مهریز   محمد حسين حکيمي رئیس جهاد کشاورزی مهریز از در دست اجرا بودن 15 طرح عمرانی کشاورزی و بهره برداری از 10 طرح عمرانی کشاورزی در مهریز خبر داد وگفت: اين طرح ها شامل استخر ذخيره آب، تسطيح اراضي ، احداث و تجهيز چاه هاي کشاورزي و بهسازي کانال هاي آبياري است . وي با بيان اين که براي اجراي اين طرح ها، بيش از 30 ميليارد ريال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري و استاني هزينه شده است اضافه کرد: طرح هاي ياد شده در بخش مرکزي و دهستان هاي بهادران ، ميانکوه ، تنگچنار و ارنان قرار دارد . وي از در دست اجرا بودن 15 طرح عمراني کشاورزي و دامپروري درشهرستان خبر داد و تصريح کرد: طرح هاي مذکور تا پايان سالجاري به بهره برداري خواهد رسيد .
در دست اجرا بودن 15 طرح عمرانی کشاورزی و بهره برداری از 10 طرح عمرانی کشاورزی در مهریز

در دست اجرا بودن 15 طرح عمرانی کشاورزی و بهره برداری از 10 طرح عمرانی کشاورزی در مهریز

 

محمد حسين حکيمي رئیس جهاد کشاورزی مهریز از در دست اجرا بودن 15 طرح عمرانی کشاورزی و بهره برداری از 10 طرح عمرانی کشاورزی در مهریز خبر داد وگفت: اين طرح ها شامل استخر ذخيره آب، تسطيح اراضي ، احداث و تجهيز چاه هاي کشاورزي و بهسازي کانال هاي آبياري است.
وي با بيان اين که براي اجراي اين طرح ها، بيش از 30 ميليارد ريال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري و استاني هزينه شده است اضافه کرد: طرح هاي ياد شده در بخش مرکزي و دهستان هاي بهادران ، ميانکوه ، تنگچنار و ارنان قرار دارد.
وي از در دست اجرا بودن 15 طرح عمراني کشاورزي و دامپروري درشهرستان خبر داد و تصريح کرد: طرح هاي مذکور تا پايان سالجاري به بهره برداري خواهد رسيد.

آدرس کوتاه :