در اینده نزدیک طرح پزشک خانواده در کل استان اجرا میشود

در اینده نزدیک طرح پزشک خانواده در کل استان اجرا میشود


در اینده نزدیک طرح پزشک خانواده در کل استان اجرا میشود دکتر محمد مهدی بحری مدیر گروه گسترش   مرکز بهداشت استان در شهرستان مهریز گفت :   در راستای اجرای طرح پزشک خانواده در استان یزد 84 پزشک در 64 مرکز بهداشتی در مانی در قالب 84   تیم   سلامت 300   هزار نفر جمعیت شهری استان یزد   وشهرهای زیر 20 هزار نفر را در قالب طرح پزشک خانواده به   مردم خدمت رسانی میکنند وی گفت : طی سال گذشته از محل اعتبارات سازمان خدمات   در مانی   و در امدهای بهداشتی   افزون بر 25 میلیارد ریال هزینه شده است .   وی همچنین از اجرای طرح پزشک خانواده در اینده نزدیک در کل استان خبر داد   وگفت مقدمات اجرای طرح شامل   امارگیری جمعیت شهری اغاز شده است و پس از ثبت اطلاعات جمعیتی در نرم افزار های مربوطه اقدامات   بعدی صورت خواهد گرفت .
در اینده نزدیک طرح پزشک خانواده در کل استان اجرا میشود

در اینده نزدیک طرح پزشک خانواده در کل استان اجرا میشود

دکتر محمد مهدی بحری مدیر گروه گسترش  مرکز بهداشت استان در شهرستان مهریز گفت :

 در راستای اجرای طرح پزشک خانواده در استان یزد 84 پزشک در 64 مرکز بهداشتی در مانی در قالب 84  تیم  سلامت 300  هزار نفر جمعیت شهری استان یزد  وشهرهای زیر 20 هزار نفر را در قالب طرح پزشک خانواده به  مردم خدمت رسانی میکنند

وی گفت : طی سال گذشته از محل اعتبارات سازمان خدمات  در مانی  و در امدهای بهداشتی  افزون بر 25 میلیارد ریال هزینه شده است .

 وی همچنین از اجرای طرح پزشک خانواده در اینده نزدیک در کل استان خبر داد  وگفت مقدمات اجرای طرح شامل  امارگیری جمعیت شهری اغاز شده است و پس از ثبت اطلاعات جمعیتی در نرم افزار های مربوطه اقدامات  بعدی صورت خواهد گرفت .

آدرس کوتاه :