درخواست 1167140 میلیون ریال اعتبار به منظور کاهش اثرات خشکسالی

درخواست 1167140 میلیون ریال اعتبار به منظور کاهش اثرات خشکسالی


مدیر جهاد کشاورزی مهریز ضمن اشاره تداوم پدیده خشکسالی در شهرستان و با توجه به اینکه یکی از قطبهای فعال و تولید کننده محصولات کشاورزی و دامی می باشد و اشتغال بیش از 6700 خانوار بهره بردار در این زمینه ایجاد نموده
درخواست 1167140 میلیون ریال اعتبار به منظور کاهش اثرات خشکسالی
درخواست 1167140 میلیون ریال اعتبار به منظور کاهش اثرات خشکسالی

مدیر جهاد کشاورزی مهریز ضمن اشاره تداوم پدیده خشکسالی در شهرستان و با توجه به اینکه یکی از قطبهای فعال و تولید کننده محصولات کشاورزی و دامی می باشد و اشتغال بیش از 6700 خانوار بهره بردار در این زمینه ایجاد نموده  احتمال به چالش کشیدن آن می باشد. چرا که از 427 رشته قنات یا چشمه آب موجود تقریبا 90 درصد آنها هوابین بوده و تدوام وضعیت، باعث کاهش شدید آبدهی و حتی خشکیدگی آنها می گردد و جمع آبدهی پایه منابع آبی شهرستان حدود 5/175 میلیون متر مکعب می باشد.همچنین از  مجموع  163 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در شهرستان 120 حلقه آن در دشت بحرانی بهادران واقع و حتی در حال حاضر نیز از عهده شرب باغات منطقه بر نمی آیند لذا با توجه به شرایط کنونی مبلغ 1167140 میلیون ریال اعتبار به منظور کاهش اثرات خشکسالی از رییس سازمان جهاد کشاورزی یزد خواستار شد.

 

آدرس کوتاه :