درخشش دانش آموزان مهریز درمسابقات قهرمانی تنیس روی میز استان

درخشش دانش آموزان مهریز درمسابقات قهرمانی تنیس روی میز استان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، تنیسورهای دانش آموز مهریزی با کسب دو مقام قهرمانی در استان خوش درخشیدند. دانش آموزان مهریز در مقاطع سه گانه تحصیلی با کسب دو مقام قهرمانی و یک مقام سومی مسابقات ورزشی استان در رشته تنیس روی میز افتخاری دیگر برای شهرستان کسب نمودند.  این مسابقات با شرکت 130 دانش آموز ورزشکار پسر از نواحی یک و دوآموزش و پرورش یزد،، مهریز ، میبد ، بافق ، اردكان ، صدوق ، زارچ و بخش نیر در رده های سنی ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه در سالن ورزشگاه تختی بافق برگزار شد.  در مسابقات ورزشی تنیس روی میز استان انتخابی مسابقات کشوری در بخش تیمی مقطع ابتدایی، مهریز مقام اول استان یزد را کسب نمود و تیم ناحیه دو یزد مقام دوم و تیمهای میبد و اردكان مشتركا سوم شدند.  در مقطع راهنمایی نیز دانش آموزان مهریز مقام اول استان را کسب نمودند و میبد دوم و بافق و ناحیه دو یزد مشتركا مقام سوم را بدست آوردند. در مقطع متوسطه دانش آموزان ورزشکار شهرستان پس از تیمهای میبد و ناحیه یك یزد مقام سوم استان را کسب نمودند. در بخش انفرادی مقطع راهنمایی حسین باقی آبادی از مهریز قهرمان استان شد و به مسابقات کشوری راه یافت و مصطفی زارع دیگر تنیسور شهرستان همراه با دانش آموزی از ناحیه دو یزد پس از امیرحسین خالو محمدی از میبد بطور مشترک مقام سوم را کسب نمودند. در بخش انفرادی مقطع ابتدایی هم محمد حسین دهقانی و محمدصادق خواجه از مهریز پس از علی كریم زاده از اردكان و ابوالفضل سالاری از ناحیه دو یزد مقام سومی استان را کسب نمودند.
درخشش دانش آموزان مهریز درمسابقات قهرمانی تنیس روی میز استان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، تنیسورهای دانش آموز مهریزی با کسب دو مقام قهرمانی در استان خوش درخشیدند.
دانش آموزان مهریز در مقاطع سه گانه تحصیلی با کسب دو مقام قهرمانی و یک مقام سومی مسابقات ورزشی استان در رشته تنیس روی میز افتخاری دیگر برای شهرستان کسب نمودند.
 این مسابقات با شرکت 130 دانش آموز ورزشکار پسر از نواحی یک و دوآموزش و پرورش یزد،، مهریز ، میبد ، بافق ، اردكان ، صدوق ، زارچ و بخش نیر در رده های سنی ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه در سالن ورزشگاه تختی بافق برگزار شد.
 در مسابقات ورزشی تنیس روی میز استان انتخابی مسابقات کشوری در بخش تیمی مقطع ابتدایی، مهریز مقام اول استان یزد را کسب نمود و تیم ناحیه دو یزد مقام دوم و تیمهای میبد و اردكان مشتركا سوم شدند.
 در مقطع راهنمایی نیز دانش آموزان مهریز مقام اول استان را کسب نمودند و میبد دوم و بافق و ناحیه دو یزد مشتركا مقام سوم را بدست آوردند.
در مقطع متوسطه دانش آموزان ورزشکار شهرستان پس از تیمهای میبد و ناحیه یك یزد مقام سوم استان را کسب نمودند.
در بخش انفرادی مقطع راهنمایی حسین باقی آبادی از مهریز قهرمان استان شد و به مسابقات کشوری راه یافت و مصطفی زارع دیگر تنیسور شهرستان همراه با دانش آموزی از ناحیه دو یزد پس از امیرحسین خالو محمدی از میبد بطور مشترک مقام سوم را کسب نمودند.
در بخش انفرادی مقطع ابتدایی هم محمد حسین دهقانی و محمدصادق خواجه از مهریز پس از علی كریم زاده از اردكان و ابوالفضل سالاری از ناحیه دو یزد مقام سومی استان را کسب نمودند.

آدرس کوتاه :