دبیر ستاد شهر سالم کشور در شهرستان مهریز :تا دو سال اینده 30 استان کشور تحت پوشش طرح شهر سالم قرار میگیرند

دبیر ستاد شهر سالم کشور در شهرستان مهریز :تا دو سال اینده 30 استان کشور تحت پوشش طرح شهر سالم قرار میگیرند


دبیر ستاد شهر سالم کشور در شهرستان مهریز :تا دو سال اینده 30 استان کشور تحت پوشش طرح شهر سالم قرار میگیرند مهندس حسین شولایه در جلسه   کمیته اجرای ستاد شهر سالم که با حضور فرماندار مهریز   و جمعی از اعضای شبکه بهداشت این شهر برگزار شد   گفت:در حال حاضر 59 روستا   27 شهرستان   در 19 استان کشور طرح شهرستان وروستای را اجرا میکنند. وی افزود   هر سال 15 استان تحت   پوشش طرح قرار میگیرند   و پیش بینی میشود   ظرف دو سال اینده   30   استان کشور تحت   پوشش   قرار بگیرند.   وی هدف   از اجرای طرح را تامین سلامت   جامعه و مردم عنوان کرد   و گفت   : رشد اقتصادی   کاهش بیماری . بهبود تغذیه.بهبود شرایط کار   و زندگی   و عدالت الجتماعی از دیگر اهداف مهم این   طرح به شمار میرود که بر پایه   جامعه محور در سطح کشور   در حال اجراست. در ادامه احمد علی زارعزاده فرماندار مهریز ضمن اعلام همکاری    کلیه دستگاهای اداری شهرستان   در اجرای طرح شهر سالم گفت : مهمترین   پارامتر   سلامت   جامعه   ایمان و اعتقاد به خداست   و اسلام مرکز و منبع   سلامتی است. در پایان ضمن برسی   مشکلات   شهر ور ستای   سالم مهریز   دبیر ستاد شهر سالم   کشور   با   حضور   در   روستاهای مهریز   از نحوه   اجرای   طرح   روستای سالم   در این منطقه بازدید   کرد.
دبیر ستاد شهر سالم کشور در شهرستان مهریز :تا دو سال اینده 30 استان کشور تحت پوشش طرح شهر سالم قرار میگیرند

دبیر ستاد شهر سالم کشور در شهرستان مهریز :تا دو سال اینده 30 استان کشور تحت پوشش طرح شهر سالم قرار میگیرند

مهندس حسین شولایه در جلسه  کمیته اجرای ستاد شهر سالم که با حضور فرماندار مهریز  و جمعی از اعضای شبکه بهداشت این شهر برگزار شد  گفت:در حال حاضر 59 روستا  27 شهرستان  در 19 استان کشور طرح شهرستان وروستای را اجرا میکنند.

وی افزود  هر سال 15 استان تحت  پوشش طرح قرار میگیرند  و پیش بینی میشود  ظرف دو سال اینده  30  استان کشور تحت  پوشش  قرار بگیرند.

 وی هدف  از اجرای طرح را تامین سلامت  جامعه و مردم عنوان کرد  و گفت  : رشد اقتصادی  کاهش بیماری . بهبود تغذیه.بهبود شرایط کار  و زندگی  و عدالت الجتماعی از دیگر اهداف مهم این  طرح به شمار میرود که بر پایه  جامعه محور در سطح کشور  در حال اجراست.

در ادامه احمد علی زارعزاده فرماندار مهریز ضمن اعلام همکاری   کلیه دستگاهای اداری شهرستان  در اجرای طرح شهر سالم گفت : مهمترین  پارامتر  سلامت  جامعه  ایمان و اعتقاد به خداست  و اسلام مرکز و منبع  سلامتی است.

در پایان ضمن برسی  مشکلات  شهر ور ستای  سالم مهریز  دبیر ستاد شهر سالم  کشور  با  حضور  در  روستاهای مهریز  از نحوه  اجرای  طرح  روستای سالم  در این منطقه بازدید  کرد.

آدرس کوتاه :