دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور


ساخت مرحله اول از فاز دوم آموزشی به زیربنای 2100 متر مربع دردو طبقه بالغ بر هزینه 4.000.000.000 ریال که رو به اتمام است. ساخت اتاق سردخانه به مبلغ 100.000.000 ریال به گنجایش هفت تن. جدول گذاری محوطه دانشگاه به متراژ 12 کیلومتر طول بالغ بر 1.200.000.000 ریال حصارکشی دانشگاه به طول 1400 متر و به ارتفاع 2 متر با هزینه ای بالغ بر 4.200.000.000 ریال خریداری لوازم سمعی و بصری از قبیل 11 دستگاه تلویزیون رنگی و 11 دستگاه ویئو پروژکتور و 40 دستگاه رایانه و لوازم اداری بالغ بر 1.000.000.000 ریال اتمام و افتتاح فاز دوم اداری در تاریخ مهرماه 1385 با زیربنای 2000 متر مربع و با مبلغ 4.000.000.000 ریال افزایش رشته از 11 به 27 رشته و گرایش جذب هیات علمی با مدرک دکترا     5   نفر ، و با مدرک کارشناسی ارشد 11 نفر اختصاص مبلغ 1.000.000.000 ریال جهت برگزاری اردوهای علمی و فرهنگی و جشنواره های و همایش ها.
دانشگاه پیام نور

ساخت مرحله اول از فاز دوم آموزشی به زیربنای 2100 متر مربع دردو طبقه بالغ بر هزینه 4.000.000.000 ریال که رو به اتمام است.

ساخت اتاق سردخانه به مبلغ 100.000.000 ریال به گنجایش هفت تن.

جدول گذاری محوطه دانشگاه به متراژ 12 کیلومتر طول بالغ بر 1.200.000.000 ریال

حصارکشی دانشگاه به طول 1400 متر و به ارتفاع 2 متر با هزینه ای بالغ بر 4.200.000.000 ریال

خریداری لوازم سمعی و بصری از قبیل 11 دستگاه تلویزیون رنگی و 11 دستگاه ویئو پروژکتور و 40 دستگاه رایانه و لوازم اداری بالغ بر 1.000.000.000 ریال

اتمام و افتتاح فاز دوم اداری در تاریخ مهرماه 1385 با زیربنای 2000 متر مربع و با مبلغ 4.000.000.000 ریال

افزایش رشته از 11 به 27 رشته و گرایش

جذب هیات علمی با مدرک دکترا   5  نفر ، و با مدرک کارشناسی ارشد 11 نفر

اختصاص مبلغ 1.000.000.000 ریال جهت برگزاری اردوهای علمی و فرهنگی و جشنواره های و همایش ها.

آدرس کوتاه :