دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی


خرید مجتمع علمی – پژوهشی و فرهنگی ورزشی به مساحت 21000 متر مربع در مرکز شهر ساخت ساختمان آموزشی(طرح 1005) به مساحت 3500 متر مربع که فاز اول آن بهع بهره برداری (1200 متر مربع) فاز دوم شروع به ساخت (1100 متر مربع ) و فاز سوم با 60 % پیشرفت در حال ساخت می باشد. ساخت بیش از 2 هکتار محوطه سازی و فضای سبز دایر نمودن بیش از 15 رشته و جذب 16 نفر هیات علمی ( در حال حاضر دانشگاه 1200 دانشجو دارد.) برگزاری مراسمات مذهبی و برگزاری همایش های علمی فرهنگی پژوهشی به صورت شهرستانی و استانی.
دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مجتمع علمی – پژوهشی و فرهنگی ورزشی به مساحت 21000 متر مربع در مرکز شهر

ساخت ساختمان آموزشی(طرح 1005) به مساحت 3500 متر مربع که فاز اول آن بهع بهره برداری (1200 متر مربع) فاز دوم شروع به ساخت (1100 متر مربع ) و فاز سوم با 60 % پیشرفت در حال ساخت می باشد.

ساخت بیش از 2 هکتار محوطه سازی و فضای سبز

دایر نمودن بیش از 15 رشته و جذب 16 نفر هیات علمی ( در حال حاضر دانشگاه 1200 دانشجو دارد.)

برگزاری مراسمات مذهبی و برگزاری همایش های علمی فرهنگی پژوهشی به صورت شهرستانی و استانی.

آدرس کوتاه :