دادگستری

دادگستری


مشصات پروژه احداث 4 واحد مسکونی سازمانی این دادگستری جهت بهره برداری حجم عملیات : کل مساحت 850 متر مربع زیربنای هر واحد 85 متر مربع اعتبار : 800.000.000 ریال سال شروع : نیمه دوم سال 1385 سال پایان : اواخر سال 1386 محل پروژه : دادگستری شهرستان مهریز
دادگستری

مشصات پروژه احداث 4 واحد مسکونی سازمانی این دادگستری جهت بهره برداری

حجم عملیات : کل مساحت 850 متر مربع زیربنای هر واحد 85 متر مربع

اعتبار : 800.000.000 ریال

سال شروع : نیمه دوم سال 1385

سال پایان : اواخر سال 1386

محل پروژه : دادگستری شهرستان مهریز

آدرس کوتاه :