خانه داوطلب جمعیت هلال احمر مهریز افتتاح شد

خانه داوطلب جمعیت هلال احمر مهریز افتتاح شد


بهره گیری از خدمات و تخصص اعضا و داوطلبان یکی از مهمترین وظایف و فعالیت کلی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر می باشد. به همین منظور خانه داوطلب در راستای هر چه بیشتر مردمی شدن فعالیت های جمعیت هلال احمر و به منظور افزایش تعامل و مشارکت اعضاء داوطلبان و هم افزایی و تشریک مساعی در مهریز افتتاح شد. گفتنی است 41 نفر از خواهران و برادران در این شهرستان عضو این مجموعه هستند.
خانه داوطلب جمعیت هلال احمر مهریز افتتاح شد

بهره گیری از خدمات و تخصص اعضا و داوطلبان یکی از مهمترین وظایف و فعالیت کلی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر می باشد.
به همین منظور خانه داوطلب در راستای هر چه بیشتر مردمی شدن فعالیت های جمعیت هلال احمر و به منظور افزایش تعامل و مشارکت اعضاء داوطلبان و هم افزایی و تشریک مساعی در مهریز افتتاح شد.
گفتنی است 41 نفر از خواهران و برادران در این شهرستان عضو این مجموعه هستند.

آدرس کوتاه :