حضور مدیر کل مسکن و شهرسازی استان درشهرستان مهریز

حضور مدیر کل مسکن و شهرسازی استان درشهرستان مهریز


در جلسه ای که با حضور فرماندار شهرستان و مدیران دستگاه های مربوطه در خصوص مشکلات واگذاری اراضی شهرستان برگزار شد نتایج بسیار خوبی در بر داشت :
حضور مدیر کل مسکن و شهرسازی استان درشهرستان مهریز

در جلسه ای که با حضور فرماندار شهرستان و مدیران دستگاه های مربوطه در خصوص مشکلات واگذاری اراضی شهرستان برگزار شد نتایج بسیار خوبی در بر داشت : =

از جمله آن حل مشکلات اراضی واگذاری در محدوده شهری جهت طرح های عمرانی شهرداری و سایر دستگاه ها توسط مسکن و شهرسازی و بررسی واگذاری اراضی تعدادی از طرح های خدماتی و عمومی

که در صورت حل این دو مورد بسیاری از مشکلات شهرستان و دستگاه های مربوطه مرتفع خواهد گردید.

آدرس کوتاه :