گزارش تصویری

حضور در عرصه مانند همیشه ادامه دارد


پدربزرگ ها و مادربزرگ های مهریزی هم مانند همیشه پای صندوق های رای آمدند

حضور پرشور پدربزرگ ها و مادربزرگ های مهریزی پای صندوق های رای (به روایت تصویر)


آدرس کوتاه :