جهاد کشاورزی

جهاد کشاورزی


عملكرد 3.5 ساله مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مهريز(دولت نهم) مرمت و لايروبي قنوات 243 رشته با اعتباری بالغ بر 6.580.000.000 ریال از اعتبارات رياست جمهوري-   استاني و خشكسالي احداث و مرمت 13 باب استخر ذخيره آب با هزینه ای بالغ بر9.659.500.000 ریال از محل اعتبارات استاني و رياست جمهوري لوله گذاري و احداث 24370 متركانال هاي آبياري با هزینه ای بالغ بر 2.437.000.000 ریال   از محل اعتبارات استاني تسطيح و يكپارچه سازي80 هكتار اراضي با هزینه ای بالغ بر   794.000.000 ریال از محل اعتبارات استاني 12 كيلومتر جاده دسترسي به مزارع با هزینه ای بالغ بر 413.5000.000 ریال از محل اعتبارات استاني تجهيز 7 حلقه چاه كشاورزي   700.000.000 ریال از محل اعتبارات رهبري احداث و تكميل 6 مورد   مجتمع هاي گلخانه اي و دامپروری با هزینه 10.287.000.000 ریال از محل اعتبارات استاني و رهبري برگزاري كلاس هاي آموزشي و ترويجي 5250 نفر روز 630.000.000 ریال از محل اعتبارات   استاني افزايش توليد شير، ساليانه از   28470 تن به 40150 تن - افزايش توليد گوشت(سفيد و قرمز)، ساليانه از7700 تن به 9000 تن افزايش توليد محصولات گلخانه اي از5940 تن   به 9900 تن توليد گل رز از   صفر به 2.700.000 شاخه در سال پرداخت تسهيلات بانكي به بهره برداران بخش كشاورزي 57.092.580 هزار ریال.
جهاد کشاورزی

عملكرد 3.5 ساله مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مهريز(دولت نهم)

مرمت و لايروبي قنوات 243 رشته با اعتباری بالغ بر 6.580.000.000 ریال از اعتبارات رياست جمهوري-  استاني و خشكسالي

احداث و مرمت 13 باب استخر ذخيره آب با هزینه ای بالغ بر9.659.500.000 ریال از محل اعتبارات استاني و رياست جمهوري

لوله گذاري و احداث 24370 متركانال هاي آبياري با هزینه ای بالغ بر 2.437.000.000 ریال  از محل اعتبارات استاني

تسطيح و يكپارچه سازي80 هكتار اراضي با هزینه ای بالغ بر  794.000.000 ریال از محل اعتبارات استاني

12 كيلومتر جاده دسترسي به مزارع با هزینه ای بالغ بر 413.5000.000 ریال از محل اعتبارات استاني

تجهيز 7 حلقه چاه كشاورزي  700.000.000 ریال از محل اعتبارات رهبري

احداث و تكميل 6 مورد  مجتمع هاي گلخانه اي و دامپروری با هزینه 10.287.000.000 ریال از محل اعتبارات استاني و رهبري

برگزاري كلاس هاي آموزشي و ترويجي 5250 نفر روز 630.000.000 ریال از محل اعتبارات  استاني

افزايش توليد شير، ساليانه از  28470 تن به 40150 تن - افزايش توليد گوشت(سفيد و قرمز)، ساليانه از7700 تن به 9000 تن

افزايش توليد محصولات گلخانه اي از5940 تن  به 9900 تن

توليد گل رز از  صفر به 2.700.000 شاخه در سال

پرداخت تسهيلات بانكي به بهره برداران بخش كشاورزي 57.092.580 هزار ریال.

آدرس کوتاه :