جمعيت هلال احمر استان يزد مهريزاهداي خون، اهداي يك زندگيست وعده ما 93/6/25 در جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز همراه داشتن کارت ملی الزامی است. تلفن تماس جهت اطلاعات بیشتر 5222400 "ویژه برادران"


اهداي خون، اهداي يك زندگيست وعده ما 93/6/25 در جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز همراه داشتن کارت ملی الزامی است. تلفن تماس جهت اطلاعات بیشتر 5222400 "ویژه برادران"


آدرس کوتاه :