جلسه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مهریز با فرماندار و صنعتگران مهریز برگزار شد

جلسه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مهریز با فرماندار و صنعتگران مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با حضور فرماندارمهریز، هیئت رئیسه دانشگاه، اعضاء هیاًت علمی، مدیران گروه ،و تعدادی ازروٌسای ادارات ونمایندگان کارخانجات صنعتی مهریز جلسه پژوهشی برگزار شد. ابتدا بیک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز ضمن خیرمقدم به حاضرین گفت: امروزه هرفرآیندی در دنیا تحت عنوان تکنولوژی مطرح شود، بسترآن در دانشگاهها فراهم می شود. وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریزبا داشتتن24عضوهیاًت علمی دررشته های برق،عمران،معماری،وتشکیل کارگروههای تخصصی،فعالیت  پژوهشی خودرا در ارتباط با صنایع مختلف آغازنموده است ودراین راه به طورجدی به کارخود ادامه خواهد داد. درادامه هرکدام ازصنعتگران پس ازمعرفی صنعت وکارخود واعلام آمادگی برای ارتباط هرچه بهتر با دانشگاه به شرح مختصری ازمشکلات موجود پرداختند. سپس رستگاری معاونت فرمانداری مهریز با بیان این موضوع که باهمت و پیشنهاد دانشگاه آزاداسلامی مهریز و برای اولین بارچنین جلسه ارزشمندی شکل گرفته است ابراز امیدواری نمود: درآینده نیزشاهدچنین جلساتی باشیم همچنین ازدانشگاه دعوت بعمل آمد تا در جلسات اتاق فکرفرمانداری شرکت داشته باشند. درانتها هم مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریزضمن تشکر و قدردانی ازتمامی شرکت کنندگان که با آغوش بازدست یاری به سوی یکدیگردرازنمودند و خواستار ارتباط هرچه بیشتر صنعت ودانشگاه شدند این موضوع را دستاورد مهم این جلسه خواندند و عنوان نمودند که حوزه پژوهشی هر خروجی مثبت وبهینه ای که داشته باشد کل بشریت ازآن بهره مند خواهن دشد ومانیز آماده ایم که باتمام امکانات ودرحداختیارات خود به دانشگاه وصنعتگران دربرقراری ارتباط بایکدیگرورفع موانع مساعدت کنیم. لازم به ذکر است درپایان این جلسه کلیه شرکت کننده ها ازامکانات دانشگاه ازقبیل آزمایشگاه،کتابخانه و.....بازدید به عمل آوردند.
جلسه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مهریز با فرماندار و صنعتگران مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با حضور فرماندارمهریز، هیئت رئیسه دانشگاه، اعضاء هیاًت علمی، مدیران گروه ،و تعدادی ازروٌسای ادارات ونمایندگان کارخانجات صنعتی مهریز جلسه پژوهشی برگزار شد.
ابتدا بیک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز ضمن خیرمقدم به حاضرین گفت: امروزه هرفرآیندی در دنیا تحت عنوان تکنولوژی مطرح شود، بسترآن در دانشگاهها فراهم می شود.
وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریزبا داشتتن24عضوهیاًت علمی دررشته های برق،عمران،معماری،وتشکیل کارگروههای تخصصی،فعالیت  پژوهشی خودرا در ارتباط با صنایع مختلف آغازنموده است ودراین راه به طورجدی به کارخود ادامه خواهد داد.
درادامه هرکدام ازصنعتگران پس ازمعرفی صنعت وکارخود واعلام آمادگی برای ارتباط هرچه بهتر با دانشگاه به شرح مختصری
ازمشکلات موجود پرداختند.
سپس رستگاری معاونت فرمانداری مهریز با بیان این موضوع که باهمت و پیشنهاد دانشگاه آزاداسلامی مهریز و برای اولین بارچنین جلسه ارزشمندی شکل گرفته است ابراز امیدواری نمود: درآینده نیزشاهدچنین جلساتی باشیم همچنین ازدانشگاه دعوت بعمل آمد تا در جلسات اتاق فکرفرمانداری شرکت داشته باشند.
درانتها هم مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریزضمن تشکر و قدردانی ازتمامی شرکت کنندگان که با آغوش بازدست یاری به سوی یکدیگردرازنمودند و خواستار ارتباط هرچه بیشتر صنعت ودانشگاه شدند این موضوع را دستاورد مهم این جلسه خواندند و عنوان نمودند که حوزه پژوهشی هر خروجی مثبت وبهینه ای که داشته باشد کل بشریت ازآن بهره مند خواهن دشد ومانیز آماده ایم که باتمام امکانات ودرحداختیارات خود به دانشگاه وصنعتگران دربرقراری ارتباط بایکدیگرورفع موانع مساعدت کنیم.
لازم به ذکر است درپایان این جلسه کلیه شرکت کننده ها ازامکانات دانشگاه ازقبیل آزمایشگاه،کتابخانه و.....بازدید به عمل آوردند.

آدرس کوتاه :