جلسه كارگروه صيانت از حقوق شهروندي در فرمانداري مهريز برگزار شد


اولين جلسه كارگروه صيانت از حقوق شهروندي شهرستان مهريزبا حضور فرماندار و اعضا در فرمانداري تشكيل گرديد

 

اولين جلسه كارگروه صيانت از حقوق شهروندي شهرستان مهريزبا حضور فرماندار و اعضا در فرمانداري تشكيل گرديد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز؛ در اين جلسه "سيدمحمد رستگاري" فرماندار مهريز به ترويج شعائر اسلامي، تحكيم و تعميق مباني ديني و اسلامي بويژه در حوزه حقوق شهروندي ، ترويج فرهنگ و ارزش هاي اسلامي، آموزش كاركنان، تشويق و ترغيب دستگاه ها تاكيد نموده و از مديران و مسئولان مربوطه خواستند دستورالعمل ها و آيين نامه هادر خصوص صيانت از حقوق شهروندي را مطالعه و اجرا نمايند.

بالاترين مقام اجرايي شهرستان بر اهميت عفاف و حجاب و فريضه امر به معروف و نهي از منكر و تقويت باورهاي ديني اشاره و خواستارشفاف و روان سازي سيستم پاسخگويي سريع  و تكريم ارباب رجوع در ادارات شهرستان شدند.

همچنين محمد زارع معاون فرماندارتوضيحاتي در خصوص  اهميت اجراي طرح صيانت از حقوق شهروندي  بيان نمود و گفت :بازرسي ها بطريق محسوس و نامحسوس به منظوراجراي برنامه هاي حقوق شهروندي(نحوه خدمت رساني ،برخورد كريمانه ومحبت آميز با مردم) وعفاف وحجاب دردستگاه ها  شهرستان شروع گرديده و خواستارهمكاري دستگاهها ي شهرستان با بازرسين شد .

در ادامه عباس حكايتي كارشناس بازرسي فرمانداري مهريز آخرين گزارشات  ازبازرسي ازادارات  در خصوص صيانت از حقوق شهروندي را ارائه و از اهتمام فرماندار مهريز و همكاري ادارات به اين امر تشكر نمود.

سپس هر يك ازاعضا نظرات و پيشنهادهاي خودرا بيان و در پايان جلسه تصميماتي اتخاذ گرديد .

 

 آدرس کوتاه :