جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان مهريز برگزار شد


جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان مهريز با حضور فرماندار، روسا و مديران ادارات و سازمانهاي مرتبط درمحل فرمانداري مهريز برگزار گرديد.

 

جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان با حضور فرماندار، روسا  و مديران ادارات و سازمانهاي مرتبط درمحل فرمانداري مهريز برگزار گرديد.

 

موضوع اين جلسه در دو مبحث اشتغال و تسهيلات بانكي از سوي سيد محمدرستگاري فرماندار مهريز مورد بررسي قرار گرفت. در ابتداء زارع رئيس اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان مهريز در خصوص چگونگي ثبت اطلاعات شاغلين در سامانه رصد و به ارائه گزارش جمعي اشتغال در شهرستان پرداخت، سپس روساي‌ادارات،و نهادهاي حاضر در جلسه به ارائه عملكرد و گزارش آماري  از اشتغال پيش بيني شده در سال جاري 93 و تعداد اشتغال تحقق يافته در همان سال پرداختند، در ادامه روساي سرپرستي بانك توسعه تعاون و صندوق مهر امام رضا(ع)استان آقايان منتظري و امامي در خصوص واجدين شرايط اخذ تسهيلات و نحوه دريافت آن مطالبي را عنوان نمودند.

همچنين آذرنوش كارشناس تسهيلات دفتر مدير كل روستايي و شوراهاي استانداري در خصوص مشاركت روستائيان جهت توسعه روستا از طريق راه اندازي واحدهاي توليدي وتشكيل تعاونيهاي فراگير توسعه روستايي و مراحل جذب تسهيلات سخناني ايراد نمود.

در پايان موارد مطروحه توسطسيد محمدرستگاري فرماندار مهريز جمع بندي و تاكيد گرديد در راستاي مبارزه با بيكاري و ايجاد اشتغال پايدار در شهرستان تلاش بيشتري صورت گيرد

 


آدرس کوتاه :