جلسه بهینه سازی باغات در شهرستان مهريزبرگزار شد


باحضورمدیر سازمان تعاون روستایی استان، فرماندارمهريزوبرخی ازمسوولین و كارشناسان مربوطه استانی وشهرستانی ، جلسه بهینه سازی باغات درمحل دفتر فرماندار مهریر برگزارشد.

 

باحضورمدیر سازمان تعاون روستایی استان، فرماندارمهريزوبرخی ازمسوولین و كارشناسان مربوطه استانی وشهرستانی ، جلسه بهینه سازی باغات درمحل دفتر فرماندار مهریر برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز؛ اين جلسه به منظور بررسي راهكارهاي افزايش بهره وري و بهينه سازي وضعيت موجودباغات شهرستان برگزار و دراين خصوص بحث و تبادل نظر گرديد.آدرس کوتاه :