جایگاه داران عرضه سوخت مهریز در دوره آموزشی شرکت کردند

جایگاه داران عرضه سوخت مهریز در دوره آموزشی شرکت کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسئول آموزش و معاون اداری مالی شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی منطقه یزد گفت: 470 نفر از نیروهای شاغل در جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی استان در دوره ای آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت کردند. حمید واعظی زاده افزود: بحث آموزش در هر جامعه و واحدی از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا در سطح وزارت نفت با توجه به خدمات رسانی به عموم مردم در جایگاه های عرضه سوخت آموزش های عمومی و تخصصی برای نیروهای خدمات رسان در نظر گرفته شده است. وی افزود: در یک سال گذشته 470 نفر از نیروهای شاغل در جایگاه و اپراتورهای عرضه فرآورده های نفتی در 87 باب جایگاه موجود در استان در دوره 7 ساعته آموزش ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت کردند که موفق به اخذ گواهینامه فعالیت در جایگاه شدند. وی تصریح کرد: در این دوره ها که با هدف ارتقاء توان عملکرد نیروهای شاغل در مجاری عرضه برگزار گردید آخرین فنون و روش های اتفای حریق و نحوه استفاده بهینه از انواع خاموش کننده بصورت تئوری و عملی آموزش داده شد.
جایگاه داران عرضه سوخت مهریز در دوره آموزشی شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسئول آموزش و معاون اداری مالی شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی منطقه یزد گفت: 470 نفر از نیروهای شاغل در جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی استان در دوره ای آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت کردند.
حمید واعظی زاده افزود: بحث آموزش در هر جامعه و واحدی از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا در سطح وزارت نفت با توجه به خدمات رسانی به عموم مردم در جایگاه های عرضه سوخت آموزش های عمومی و تخصصی برای نیروهای خدمات رسان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در یک سال گذشته 470 نفر از نیروهای شاغل در جایگاه و اپراتورهای عرضه فرآورده های نفتی در 87 باب جایگاه موجود در استان در دوره 7 ساعته آموزش ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت کردند که موفق به اخذ گواهینامه فعالیت در جایگاه شدند.
وی تصریح کرد: در این دوره ها که با هدف ارتقاء توان عملکرد نیروهای شاغل در مجاری عرضه برگزار گردید آخرین فنون و روش های اتفای حریق و نحوه استفاده بهینه از انواع خاموش کننده بصورت تئوری و عملی آموزش داده شد.

آدرس کوتاه :