تیم دوچرخه سوارای مهریز مقام سوم مسابقات اندونزی را کسب کرد

تیم دوچرخه سوارای مهریز مقام سوم مسابقات اندونزی را کسب کرد


تیم   دوچرخه سوارای مهریز مقام سوم مسابقات اندونزی را کسب کرد   تیم دوچرخه سواری مهریز متشکل از حمید   بیک   وسید محمد مهدی سید رضایی در مسابقات   اسیایی اندونزی در رشته   4000 متر سرعت   مقام سوم تیمی   را   کسب کردند.   در مراسم   استقبال   از   این   ورزشکاران   که با حضور   احمد   کمالی   رئیس اداره تربیت بدنی استان و فرماندار مهریز و جمعی از مسئولین مهریز همراه بود احمد   کمالی در سخنانی   از   شهرستان مهریز به عنوان قطب دوچرخه سواری استان   یاد کرد   وگفت افتخار افرینی دوچرخه سواران مهریزی در   اسیا   افتخاری برای کشور   استان وش هرس تان مهریز هستند. وی قول مسائد برای احداث پیست دوچرخه سواری برای   دوچرخه سواران مهریزی   در اینده   نزدیک داد.   دراین استقبال   فرماندار مهریز نیز خاستار توجه بیشتر مسئولین استان به   ورزشکاران و دو چرخه سواران مهریز شد. وی   گفت:; ورزشکاران مهریزی   با   وجود کمترین امکانات بیشترین افتخار افرینی را برای کشور   و استان   افریدند وی اظهار داشت:   وجود   مربی   با دانش   وفهیم در تیم دوچرخه   سواری   شهرداری مهریز   وتلاش   و پشت کار   شبانه روزی   محمد   حسین لجه مربی   این تیم   نقش زیادی در افتخار افرینی   دوچرخه سواران داشته است. در پایان این مراسم   مسئولین   استان وشهرستان   قول مسائد   برای حمایت   همه   جانبه   از   دوچرخه سواران مهریزی   دادند.
تیم دوچرخه سوارای مهریز مقام سوم مسابقات اندونزی را کسب کرد

تیم  دوچرخه سوارای مهریز مقام سوم مسابقات اندونزی را کسب کرد

 تیم دوچرخه سواری مهریز متشکل از حمید  بیک  وسید محمد مهدی سید رضایی در مسابقات  اسیایی اندونزی در رشته  4000 متر سرعت  مقام سوم تیمی  را  کسب کردند.

 در مراسم  استقبال  از  این  ورزشکاران  که با حضور  احمد  کمالی  رئیس اداره تربیت بدنی استان و فرماندار مهریز و جمعی از مسئولین مهریز همراه بود

احمد  کمالی در سخنانی  از  شهرستان مهریز به عنوان قطب دوچرخه سواری استان  یاد کرد  وگفت افتخار افرینی دوچرخه سواران مهریزی در  اسیا  افتخاری برای کشور  استان وشهرستان مهریز هستند.

وی قول مسائد برای احداث پیست دوچرخه سواری برای  دوچرخه سواران مهریزی  در اینده  نزدیک داد.

 دراین استقبال  فرماندار مهریز نیز خاستار توجه بیشتر مسئولین استان به  ورزشکاران و دو چرخه سواران مهریز شد.

وی  گفت:;

ورزشکاران مهریزی  با  وجود کمترین امکانات بیشترین افتخار افرینی را برای کشور  و استان  افریدند

وی اظهار داشت:  وجود  مربی  با دانش  وفهیم در تیم دوچرخه  سواری  شهرداری مهریز  وتلاش  و پشت کار  شبانه روزی  محمد  حسین لجه مربی  این تیم  نقش زیادی در افتخار افرینی  دوچرخه سواران داشته است.

در پایان این مراسم  مسئولین  استان وشهرستان  قول مسائد  برای حمایت  همه  جانبه  از  دوچرخه سواران مهریزی  دادند.

آدرس کوتاه :