توزیع 17 تن سهمیه نذورات بین هیات های شهرستان

توزیع 17 تن سهمیه نذورات بین هیات های شهرستان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از ایرنا، رئیس اداره بازرگانی شهرستان مهریز گفت : 17 تن سهمیه نذورات شامل برنج ، روغن و شكر بین هیات های مهریز توزیع شده است . حبیب الله خلفایی ضمن تسلیت ایام سوگواری سالارشهیدان افزود: امسال 104 هیات مذهبی در سطح شهرستان و روستاهای اطراف در مهریز تشكیل شده است كه هرساله چیزی حدود 10 هیئت به آن اضافه می شود . وی اضافه كرد:امسال سهمیه نذورات برای این هیات ها شامل 8تن برنج، 5/6 تن روغن و 2700كیلو شكر است كه نسبت به سال گذشته مقدار برنج و شكر 40 درصد و مقدار روغن 30درصد كاهش یافته است. رئیس اداره بازرگانی مهریز تصریح كرد: برنج و شكركیلویی 800تومان و روغن كیلویی 1100تومان بین این هیات ها توزیع می شود.    رئیس اداره بازرگانی شهرستان مهریز گفت : 17 تن سهمیه نذورات شامل برنج ، روغن و شكر بین هیات های مهریز توزیع شده است . « حبیب الله خلفایی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن تسلیت ایام سوگواری سالارشهیدان افزود: امسال 104 هیات مذهبی در سطح شهرستان و روستاهای اطراف در مهریز تشكیل شده است كه هرساله چیزی حدود 10 هیئت به آن اضافه می شود . وی اضافه كرد:امسال سهمیه نذورات برای این هیات ها شامل 8تن برنج، 5/6 تن روغن و 2700كیلو شكر است كه نسبت به سال گذشته مقدار برنج و شكر 40 درصد و مقدار روغن 30درصد كاهش یافته است. رئیس اداره بازرگانی مهریز تصریح كرد: برنج و شكركیلویی 800تومان و روغن كیلویی 1100تومان بین این هیات ها توزیع می شود.
توزیع 17 تن سهمیه نذورات بین هیات های شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از ایرنا، رئیس اداره بازرگانی شهرستان مهریز گفت : 17 تن سهمیه نذورات شامل برنج ، روغن و شكر بین هیات های مهریز توزیع شده است .
حبیب الله خلفایی ضمن تسلیت ایام سوگواری سالارشهیدان افزود: امسال 104 هیات مذهبی در سطح شهرستان و روستاهای اطراف در مهریز تشكیل شده است كه هرساله چیزی حدود 10 هیئت به آن اضافه می شود .
وی اضافه كرد:امسال سهمیه نذورات برای این هیات ها شامل 8تن برنج، 5/6 تن روغن و 2700كیلو شكر است كه نسبت به سال گذشته مقدار برنج و شكر 40 درصد و مقدار روغن 30درصد كاهش یافته است.
رئیس اداره بازرگانی مهریز تصریح كرد: برنج و شكركیلویی 800تومان و روغن كیلویی 1100تومان بین این هیات ها توزیع می شود. 
 

رئیس اداره بازرگانی شهرستان مهریز گفت : 17 تن سهمیه نذورات شامل برنج ، روغن و شكر بین هیات های مهریز توزیع شده است .

17 تن سهمیه نذورات بین هیات های شهرستان توزیع شد

« حبیب الله خلفایی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن تسلیت ایام سوگواری سالارشهیدان افزود: امسال 104 هیات مذهبی در سطح شهرستان و روستاهای اطراف در مهریز تشكیل شده است كه هرساله چیزی حدود 10 هیئت به آن اضافه می شود .

وی اضافه كرد:امسال سهمیه نذورات برای این هیات ها شامل 8تن برنج، 5/6 تن روغن و 2700كیلو شكر است كه نسبت به سال گذشته مقدار برنج و شكر 40 درصد و مقدار روغن 30درصد كاهش یافته است.

رئیس اداره بازرگانی مهریز تصریح كرد: برنج و شكركیلویی 800تومان و روغن كیلویی 1100تومان بین این هیات ها توزیع می شود.

آدرس کوتاه :