تمدید مهلت بازپرداخت وام کشاورزان به دلیل خشکسالی و حوادث غیرمترقبه


کشاورزان و دامداران بدهکار بانکی هر چه سربع تر به بانک عامل خود مراجعه کنند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز با توجه به ابلاغ دستورالعمل اجرای بند "د" تبصره11 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور و شروع عملیات امهال اقساط تسهیلات بانکی کشاورزان و دامدارانی که دچار خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه شده اند توسط بانک عامل و لزوم مراجعه مستقیم بدهکاران متقاضی امهال به همراه ضامنین آنها به شعب بانکی مربوطه جهت امضاء قرارداد جدید از کلیه بدهکاران مشمول بند فوق درخواست می شود قبل از انقضاء مهلت قانونی (20/12/93) به بانک های مربوطه مراجعه نمایند

بدیهی است پس از تاریخ فوق از طرف بانک اقدامی در این خصوص صورت نخواهد گرفت

 


آدرس کوتاه :