تعاون روستایی بهادران به عنوان تعاونی برتر معرفی شد

تعاون روستایی بهادران به عنوان تعاونی برتر معرفی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، از بین 12 تشکل کشاورزی در مهریز؛ تعاون روستایی بهادران به عنوان تعاونی برتر در سال 90 معرفی شد. سيد حسن بزاز زاده رئیس تعاون روستائي شهرستان مهریز در این خصوص گفت: گردهمايي تشكلهاي بخش كشاورزي شهرستان مهریز با حضور كليه مديران عامل تعاونيهاي كشاورزي و روستائي ، اتحاديه و نظام صنفي و تعاوني توليد از بخشها و نواحي مختلف شهرستان برگزار شد . وی افزود: این گردهمایی كه بمنظور ارج نهادن به زحمات دست اندرکاران و خادمین كليه بخشهاي كشاورزي شهرستان مهریز برگزار و مسائل و مشكلات مديران عامل مطرح و بررسی شد. وی افزود: در این گردهمایی شرکت تعاوني روستائي توحيد بهادران كه در سال 90 بيشترين عملكرد و فعاليت را داشته است به عنوان تعاونی برتر شهرستان مهریز معرفی شد. وی اظهار داشت: در شهرستان مهريز با وجود 12 تشكل كشاورزي و روستائي و توليد و اتحاديه، شركت تعاوني روستائي توحيد بهادران در سال 90از بين شاخصهاي ارزيابي ارباب رجوع ، عملكرد تعاوني در كليه بخشها و همچنين تعامل با اداره شهرستان و تعاملات محلي و شهرستاني بيشترين امتياز را كسب نموده است . بزارزاده افزود: شركت تعاوني روستائي توحيد در سال 1344 با عضويت 720 نفر از روستائيان و كشاورزان تشكيل و كار خدمات رساني را با 3 فروشگاه مصرف و 2 فروشگاه جايگاه نفتي به روستائيان انجام مي دهند.  وی خاطر نشان کرد: هم اکنون 20هزار نفر عضو از خدمات در زمينه هاي كشاورزي –دامي –مشاوره-خريد و توزيع كود و سم و ... در  12 تشكل كشاورزي و روستائي استفاده می کنند.  
تعاون روستایی بهادران به عنوان تعاونی برتر معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، از بین 12 تشکل کشاورزی در مهریز؛ تعاون روستایی بهادران به عنوان تعاونی برتر در سال 90 معرفی شد.
سيد حسن بزاز زاده رئیس تعاون روستائي شهرستان مهریز در این خصوص گفت: گردهمايي تشكلهاي بخش كشاورزي شهرستان مهریز با حضور كليه مديران عامل تعاونيهاي كشاورزي و روستائي ، اتحاديه و نظام صنفي و تعاوني توليد از بخشها و نواحي مختلف شهرستان برگزار شد .
وی افزود: این گردهمایی كه بمنظور ارج نهادن به زحمات دست اندرکاران و خادمین كليه بخشهاي كشاورزي شهرستان مهریز برگزار و مسائل و مشكلات مديران عامل مطرح و بررسی شد.
وی افزود: در این گردهمایی شرکت تعاوني روستائي توحيد بهادران كه در سال 90 بيشترين عملكرد و فعاليت را داشته است به عنوان تعاونی برتر شهرستان مهریز معرفی شد.
وی اظهار داشت: در شهرستان مهريز با وجود 12 تشكل كشاورزي و روستائي و توليد و اتحاديه، شركت تعاوني روستائي توحيد بهادران در سال 90از بين شاخصهاي ارزيابي ارباب رجوع ، عملكرد تعاوني در كليه بخشها و همچنين تعامل با اداره شهرستان و تعاملات محلي و شهرستاني بيشترين امتياز را كسب نموده است .
بزارزاده افزود: شركت تعاوني روستائي توحيد در سال 1344 با عضويت 720 نفر از روستائيان و كشاورزان تشكيل و كار خدمات رساني را با 3 فروشگاه مصرف و 2 فروشگاه جايگاه نفتي به روستائيان انجام مي دهند. 
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون 20هزار نفر عضو از خدمات در زمينه هاي كشاورزي –دامي –مشاوره-خريد و توزيع كود و سم و ... در  12 تشكل كشاورزي و روستائي استفاده می کنند.

 

آدرس کوتاه :