تعاون روستایی

تعاون روستایی


وضعیت پروژه های مصوب سفر اول ریاست محترم جمهوری به استان یزد پروژه انبار 2000 تنی فنی که در بلوار شهید زارعزاده مهریز در حال اجراست با حجم عملیاتی 5.000.000.000 ریال و اعتبار تخصیصی 2.000.000.000 ریال در سال 1387 شروع در سال 1388 به بهره برداری خواهد رسید. پروژه تولید کارخانه پنیر طعم دار و شیرخشک در محل شهرک صنعتی مهریز و با حجم عملیاتی 50.000.000.000 ریال در سال 1387 شروع و در حال اجراست.
تعاون روستایی

وضعیت پروژه های مصوب سفر اول ریاست محترم جمهوری به استان یزد

پروژه انبار 2000 تنی فنی که در بلوار شهید زارعزاده مهریز در حال اجراست با حجم عملیاتی 5.000.000.000 ریال و اعتبار تخصیصی 2.000.000.000 ریال در سال 1387 شروع در سال 1388 به بهره برداری خواهد رسید.

پروژه تولید کارخانه پنیر طعم دار و شیرخشک در محل شهرک صنعتی مهریز و با حجم عملیاتی 50.000.000.000 ریال در سال 1387 شروع و در حال اجراست.

آدرس کوتاه :