تشییع با شکوه پیکر «شهید سیدمنصور دهقان منشادی» از دریچه دوربین

تشییع با شکوه پیکر «شهید سیدمنصور دهقان منشادی» از دریچه دوربین


عکس از: جمال زارعزاده مهریزی
تشییع با شکوه پیکر «شهید سیدمنصور دهقان منشادی» از دریچه دوربین

عکس از: جمال زارعزاده مهریزی

آدرس کوتاه :