تربیت بدنی

تربیت بدنی


سالن ورزشی شهید موحدین با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی به مساحت 1350 متر مربع و زیربنای 1500 متر مربع مشتمل بر یک سالن ورزشی چند منظوره با گنجایش 800 نفر تماشاچی ، یک سالن ورزشی اختصاصی ، نمازخانه ، سرویس بهداشتی ، رختکن ، ساختمان ادرای و تاسیسات حرارتی ، زمان افتتاح خرداد 1386   پروژه سالن ورزشی شهید صدوقی با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به مساحت 1350 متر مربع و زیربنای 1500 متر مربع مشتمل بر یک سالن ورزشی چند منظوره با گنجایش 800 نفر تماشاچی ، یک سالن ورزشی اختصاصی ، نماز خانه ، سروریس بهداشتی ، رختکن ، ساختمان اداری و تاسیسات حرارتی ، زمان افتتاح خرداد 1387   مجموعه ورزشی شکیب از محل اعتبارات خیّری با صرف هزینه ای بالغ بر 25 میلیارد ریال با حدود 5000 متر مربع عرصه و 2600 متر مربع زیر بنا مشتمل بر یک سالن ورزشی چند منظوره با گنجایش 400 نفر تماشاچی و 4 سالن اختصاصی تمرینی ، سرویس بهداشتی ، رختکن و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی پشرفته ، زمان افتتاح مهر 1386   پروژه سالن ورزشی مزویرآباد با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر اول ریاست جمهوری به شهرستان مهریز (پرداختی از محل وزارت نفت) شامل یک سالن ورزشی چند منظوره با زیربنای 1150 متر مربع و گنجایش 200 نفر تماشاچی ، رختکن ، سروریس بهداشتی ، تاسیسات حرارتی و 350 متر حصارکشی ورزشگاه با 95% پیشرفت فیزیکی پروژه سالن ورزشی روستای خورمیز سفلی از محل اعتبارات استانی سفر اول ریاست جمهوری به شهرستان مهریز شامل یک سالن ورزشی چند منظوره با زیربنای 1150 متر مربع با گنجایش 200 نفر تماشاچی ، رختکن ، سرویس بهداشتی ، تاسیسات حرارتی و 600 متر حصارکشی ورزشی با 85% پیشرفت فیزیکی آماده سازی زمین ورزشی روستایی در روستای خورمیز علیا با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی شامل خاک برداری، زیرسازی ، خاکریزی ، جدول گذاری و فنس کشی زمین فوتبال و پیست دو به مساحت 10 هزار متر مربع ، همچنین ساخت رختکن و سرویس بهداشتی و نصب تیرهای چراغ برق در ورزشگاه ، زمان افتتاح دیماه 1386   پروژه آماده سازی زمین ورزشی روستایی در روستای بهادران با اعتباری بالغ بر 520 میلیون ریال از محل سفر مبارک مقام معظم رهبری به استان یزد شامل خاک برداری ، زیرسازی ، خاکریزی ، جدول گذاری و فنس کشی زمین فوتبال و پیست دو به مساحت 10 هزار متر مربع ، همچنین ساخت رختکن و سرویس بهداشتی در حال انجام کار. پروژه آماده سازی زمین ورزشی روستایی در روستای منشاد با اعتباری بالغ بر 420 میلیون ریال آماده سازی زمین فوتبال و جاده تندرستی ، رختکن ، سرویس بهداشتی با 30% پیشرفت فیزیکی.
تربیت بدنی

سالن ورزشی شهید موحدین

با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی به مساحت 1350 متر مربع و زیربنای 1500 متر مربع مشتمل بر یک سالن ورزشی چند منظوره با گنجایش 800 نفر تماشاچی ، یک سالن ورزشی اختصاصی ، نمازخانه ، سرویس بهداشتی ، رختکن ، ساختمان ادرای و تاسیسات حرارتی ، زمان افتتاح خرداد 1386

 

پروژه سالن ورزشی شهید صدوقی

با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به مساحت 1350 متر مربع و زیربنای 1500 متر مربع مشتمل بر یک سالن ورزشی چند منظوره با گنجایش 800 نفر تماشاچی ، یک سالن ورزشی اختصاصی ، نماز خانه ، سروریس بهداشتی ، رختکن ، ساختمان اداری و تاسیسات حرارتی ، زمان افتتاح خرداد 1387

 

مجموعه ورزشی شکیب

از محل اعتبارات خیّری با صرف هزینه ای بالغ بر 25 میلیارد ریال با حدود 5000 متر مربع عرصه و 2600 متر مربع زیر بنا مشتمل بر یک سالن ورزشی چند منظوره با گنجایش 400 نفر تماشاچی و 4 سالن اختصاصی تمرینی ، سرویس بهداشتی ، رختکن و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی پشرفته ، زمان افتتاح مهر 1386

 

پروژه سالن ورزشی مزویرآباد

با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر اول ریاست جمهوری به شهرستان مهریز (پرداختی از محل وزارت نفت) شامل یک سالن ورزشی چند منظوره با زیربنای 1150 متر مربع و گنجایش 200 نفر تماشاچی ، رختکن ، سروریس بهداشتی ، تاسیسات حرارتی و 350 متر حصارکشی ورزشگاه با 95% پیشرفت فیزیکی

پروژه سالن ورزشی روستای خورمیز سفلی

از محل اعتبارات استانی سفر اول ریاست جمهوری به شهرستان مهریز شامل یک سالن ورزشی چند منظوره با زیربنای 1150 متر مربع با گنجایش 200 نفر تماشاچی ، رختکن ، سرویس بهداشتی ، تاسیسات حرارتی و 600 متر حصارکشی ورزشی با 85% پیشرفت فیزیکی

آماده سازی زمین ورزشی روستایی در روستای خورمیز علیا

با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی شامل خاک برداری، زیرسازی ، خاکریزی ، جدول گذاری و فنس کشی زمین فوتبال و پیست دو به مساحت 10 هزار متر مربع ، همچنین ساخت رختکن و سرویس بهداشتی و نصب تیرهای چراغ برق در ورزشگاه ، زمان افتتاح دیماه 1386

 

پروژه آماده سازی زمین ورزشی روستایی در روستای بهادران

با اعتباری بالغ بر 520 میلیون ریال از محل سفر مبارک مقام معظم رهبری به استان یزد شامل خاک برداری ، زیرسازی ، خاکریزی ، جدول گذاری و فنس کشی زمین فوتبال و پیست دو به مساحت 10 هزار متر مربع ، همچنین ساخت رختکن و سرویس بهداشتی در حال انجام کار.

پروژه آماده سازی زمین ورزشی روستایی در روستای منشاد

با اعتباری بالغ بر 420 میلیون ریال آماده سازی زمین فوتبال و جاده تندرستی ، رختکن ، سرویس بهداشتی با 30% پیشرفت فیزیکی.

آدرس کوتاه :