تحویل سال 1388 کنار قبور سه شهید گمنام شهرستان

تحویل سال 1388 کنار قبور سه شهید گمنام شهرستان


تصاویر لحظه تحویل سال 1388 کنار قبور سه شهید گمنام شهرستان
تحویل سال 1388 کنار قبور سه شهید گمنام شهرستان

 

آدرس کوتاه :