بیماری های قلبی عروقی درصدر علل مرگ ومیردر شهرستان مهریز

بیماری های قلبی عروقی درصدر علل مرگ ومیردر شهرستان مهریز


بیماری های قلبی عروقی   درصدر علل مرگ ومیردر   شهرستان مهریز دکتر مسعود شریفی   سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهریز   در   گزارشی با بیان علل عمده مرگ ومیر در شهرستان مهریز گفت: در سال 1387 بیماری های قلبی عروقی در بین مردم شهرستان مهریز بیشترین علل مرگ ومیر در این شهر بوده است.   وی گفت هم اکنون 50 درصد مرگ ومیر ها در شهرستان مهریز مربوط به بیماری های قلبی عرقی میشود که علت اصلی ان نداشتن تغذیه سالم وهمچنین استفاده از روغن جامد و دخانیات است.   وی گفت: حوادث وسوانح ترافیکی 10 در صد و سرطانها نیز 10 درصد از عوامل مرگ ومیر در شهرستان مهریز را تشکیل میدهند.   شریفی خاطرنشان کرد: در حالی که عمر مفید وسن امید به زندگی در کشور در مردان 71 درصد و در بین خانمها 73 در صد است در شهرستان مهریز سن امید به زندگی در بین مردان 66 و در بین خانمها 70 سال است. وی به منظور حفظ سلامت مردم و کاهش مرگ ومیر خاستار حذف روغن جامد ازسبد غذایی و همچنین کنترل مواد قندی و ترک دخنایات شد . وی همچنین در خصوص بیماری انفلوانزای نوع A گفت: خوشبختانه در شهرستان مهریزی موردی از این نوع بیماری یافت نشده است وی مهمترین راهکارهای پیشگیری از این بیماری را ارتباط با پزشک و مراکز بهداشتی . رعایت اصول بهداشتی   وشستشوی منظم دستها عنوان کرد.  
بیماری های قلبی عروقی درصدر علل مرگ ومیردر شهرستان مهریز

بیماری های قلبی عروقی  درصدر علل مرگ ومیردر  شهرستان مهریز

دکتر مسعود شریفی  سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهریز  در  گزارشی با بیان علل عمده مرگ ومیر در شهرستان مهریز گفت: در سال 1387 بیماری های قلبی عروقی در بین مردم شهرستان مهریز بیشترین علل مرگ ومیر در این شهر بوده است.

 وی گفت هم اکنون 50 درصد مرگ ومیر ها در شهرستان مهریز مربوط به بیماری های قلبی عرقی میشود که علت اصلی ان نداشتن تغذیه سالم وهمچنین استفاده از روغن جامد و دخانیات است.

 وی گفت:

حوادث وسوانح ترافیکی 10 در صد و سرطانها نیز 10 درصد از عوامل مرگ ومیر در شهرستان مهریز را تشکیل میدهند.

 شریفی خاطرنشان کرد: در حالی که عمر مفید وسن امید به زندگی در کشور در مردان 71 درصد و در بین خانمها 73 در صد است در شهرستان مهریز سن امید به زندگی در بین مردان 66 و در بین خانمها 70 سال است.

وی به منظور حفظ سلامت مردم و کاهش مرگ ومیر خاستار حذف روغن جامد ازسبد غذایی و همچنین کنترل مواد قندی و ترک دخنایات شد .

وی همچنین در خصوص بیماری انفلوانزای نوعAگفت:

خوشبختانه در شهرستان مهریزی موردی از این نوع بیماری یافت نشده است وی مهمترین راهکارهای پیشگیری از این بیماری را ارتباط با پزشک و مراکز بهداشتی . رعایت اصول بهداشتی  وشستشوی منظم دستها عنوان کرد.

 

آدرس کوتاه :