بیش از 17000 رای تا ساعت 15 و رشد 300 درصدی آراء

بیش از 17000 رای تا ساعت 15 و رشد 300 درصدی آراء


تاکنون بی سابقه ترین حضور در انتخابات در شهرستان مهریز مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می باشد در حدی که برخی صندوق ها قبل از بازگشایی صف تشکیل شده بوده و از همه مهمتر سابقه نداشته تا وقت ظهر در شهرستان صف های طویل تشکیل شود لیکن از اول صبح این گونه اتفاق افتاده است.
بیش از 17000 رای تا ساعت 15 و رشد 300 درصدی آراء

به طوری که تا ساعت 14 تعداد 17000 نفر رأی دادند و در کل شهرستان به میانگین آراء مأخوذ شده 300 درصد رشد داشته است.

آدرس کوتاه :