به ریاست فرماندار مهریز؛ ششمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی تشکیل شد

به ریاست فرماندار مهریز؛ ششمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرماندار مهریز، ششمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز در سال جاری با حضور فرماندارو اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد. مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در این جلسه از حضور مستمر اعضا در جلسات انجمن و پیگیری مجدانه آن ها در جهت افزایش سطح فرهنگ کتاب و کتابخوانی تشکر و تقدیر نمود و گفت: نهاد کتابخانه ها دارای سه انجمن مطالعه مفید،کتابخانه های عمومی و خیرین کتابخانه ساز می باشد و امیدواریم که بازدهی این انجمن ها در سطح اعتلای فرهنگ مطالعه جامعه و کتابخوان نمودن مردم رو به روز افزایش یابد. سپس به قرائت دستور جلسه پرداخت.  گزارشي از اهم مصوبات انجمن در سال 1391 ، منابع مالی اداره کتابخانه ها، گردش مالی حساب انجمن کتابخانه های عمومی و گزارش تجهیز و تعمیرات کتابخانه ها ، از اهم صحبتهای رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز در این جلسه بود.  وی همچنین در پایان صحبت های خود آماری از مشارکت اعضا در طرح کتاب من در سال 91 ارائه نمود و گفت این طرح باعث غنی سازی منابع کتابخانه های عمومی شهرستان گردیده است. در ادامه در خصوص افزایش سرانه عضویت در کتابخانه های عمومی بحث و تبادل نظر صورت گرفت که اهم موارد مطرح شده ،جلسه با اداره اوقاف جهت حل مشکل وقفی کتابخانه بقیه الله، عضویت کارمندان ادارات و نهاد ها در کتابخانه های عمومی، ثبت نام در کتابخانه ها همزمان با ثبت نام دانش آموزان در مدارس در ابتدای سال تحصیلی آینده.نظر خواهی از اعضا در خصوص راهکارهای افزایش عضویت در کتابخانه ها، عضویت اعضای کانون مساجد در کتابخانه و معرفی کتاب در برنامه ها و جلسات مختلف در سطح شهرستان بحث و تبادل نظر شد.
به ریاست فرماندار مهریز؛ ششمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرماندار مهریز، ششمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز در سال جاری با حضور فرماندارو اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد.
مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در این جلسه از حضور مستمر اعضا در جلسات انجمن و پیگیری مجدانه آن ها در جهت افزایش سطح فرهنگ کتاب و کتابخوانی تشکر و تقدیر نمود و گفت: نهاد کتابخانه ها دارای سه انجمن مطالعه مفید،کتابخانه های عمومی و خیرین کتابخانه ساز می باشد و امیدواریم که بازدهی این انجمن ها در سطح اعتلای فرهنگ مطالعه جامعه و کتابخوان نمودن مردم رو به روز افزایش یابد. سپس به قرائت دستور جلسه پرداخت.
 گزارشي از اهم مصوبات انجمن در سال 1391 ، منابع مالی اداره کتابخانه ها، گردش مالی حساب انجمن کتابخانه های عمومی و گزارش تجهیز و تعمیرات کتابخانه ها ، از اهم صحبتهای رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز در این جلسه بود.
 وی همچنین در پایان صحبت های خود آماری از مشارکت اعضا در طرح کتاب من در سال 91 ارائه نمود و گفت این طرح باعث غنی سازی منابع کتابخانه های عمومی شهرستان گردیده است.
در ادامه در خصوص افزایش سرانه عضویت در کتابخانه های عمومی بحث و تبادل نظر صورت گرفت که اهم موارد مطرح شده ،جلسه با اداره اوقاف جهت حل مشکل وقفی کتابخانه بقیه الله، عضویت کارمندان ادارات و نهاد ها در کتابخانه های عمومی، ثبت نام در کتابخانه ها همزمان با ثبت نام دانش آموزان در مدارس در ابتدای سال تحصیلی آینده.نظر خواهی از اعضا در خصوص راهکارهای افزایش عضویت در کتابخانه ها، عضویت اعضای کانون مساجد در کتابخانه و معرفی کتاب در برنامه ها و جلسات مختلف در سطح شهرستان بحث و تبادل نظر شد.

آدرس کوتاه :