به ریاست فرماندار، ششمین جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی مهریز تشکیل شد

به ریاست فرماندار، ششمین جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی مهریز تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ششمین جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی مهریز تشکیل و مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز بر تسریع در پرداخت تسهیلات متقاضیان بخش کشاورزی تاکید کرد. همچنین در این جلسه مقرر شد کلیه طرح های معرفی شده به بانک در خصوص پرداخت تسهیلات اصلاح باغات بر اساس شرایط تعریف شده ای در قالب طرح اجرایی توسط مدیریت جهاد کشاورزی با همکاری نظام صنفی کارهای کشاورزی تهیه و به تایید کارگروه فنی شهرستان برسد. تجهیز ناوگان حمل و نقل مواد پروتئینی، تجهیز داروخانه دامپزشکی، تجهیز مرکز مایه کوبی دام نیز در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت. اعتبارات سرمایه در گردش مربوط به طرح های تولیدات دامی به تعداد 34 مورد، طرح های تولیدات گیاهی به تعداد 3 مورد و طرح های صنایع تبدیلی و مکانیزاسیون به تعداد 4 مورد در مجموع به مبلغ 2 میلیارد تومان مورد تصویب قرار گرفت که جهت بررسی بیشتر و تصویب نهایی به ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی استان نیز ارسال خواهد شد.
به ریاست فرماندار، ششمین جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی مهریز تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ششمین جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی مهریز تشکیل و مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز بر تسریع در پرداخت تسهیلات متقاضیان بخش کشاورزی تاکید کرد.
همچنین در این جلسه مقرر شد کلیه طرح های معرفی شده به بانک در خصوص پرداخت تسهیلات اصلاح باغات بر اساس شرایط تعریف شده ای در قالب طرح اجرایی توسط مدیریت جهاد کشاورزی با همکاری نظام صنفی کارهای کشاورزی تهیه و به تایید کارگروه فنی شهرستان برسد.
تجهیز ناوگان حمل و نقل مواد پروتئینی، تجهیز داروخانه دامپزشکی، تجهیز مرکز مایه کوبی دام نیز در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.
اعتبارات سرمایه در گردش مربوط به طرح های تولیدات دامی به تعداد 34 مورد، طرح های تولیدات گیاهی به تعداد 3 مورد و طرح های صنایع تبدیلی و مکانیزاسیون به تعداد 4 مورد در مجموع به مبلغ 2 میلیارد تومان مورد تصویب قرار گرفت که جهت بررسی بیشتر و تصویب نهایی به ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی استان نیز ارسال خواهد شد.

آدرس کوتاه :