بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی


بهسازی روستاها : 215000 متر مربع زیرسازی ،120000 متر مربع   آسفالت ، 20000 متر طول نصب سنگ جدول تجهیز پارکها در روستاهای مهدی آباد بهادران ، کریم آباد بهادران ، گردکوه ، مدوار ، تنگ چنار و علی آباد چهل گزی احداث و واگذاری 23 واحد مسکونی در شهرک شهید رجایی - احداث و واگذاری 14 واحد مسکونی در شهرک شهید علی زارع مزویرآباد - احداث و واگذاری 23 واحد مسکونی در روستای گردکوه تملک زمین در روستای خورمیزات ازسازمان مسکن و شهرسازی به تعداد 222 قطعه جهت امر مسکن تملک زمین در شهر مهریز از سازمان مسکن و شهرسازی واقع در شهرک شهید بهشتی به تعداد 53 قطعه امر مسکن شروع عملیات ساخت و ساز 117 واحد مسکونی تحت فاز اول در شهرک شهید محمدرضا زارع خورمیز شروع عملیات ساخت و ساز52 واحد مسکونی در شهرک شهید بهشتی مهریز پرداخت 490 فقره وام مقاوم سازی و نظارت بر ساخت و ساز آن در روستاهای شهرستان جمعا به مبلغ 6.596.400.000 ریال پرداخت 425 فقره وام تعمیر مسکن روستایی و نظارت بر هزینه کرد آن جمعا به مبلغ 1.645.000.000 ریال صدور 910 فقره پروانه ساختمان در روستاهای تحت پوشش واگذاری 246 قطعه زمین در روستاهای تحت پوشش پروژه 117 واحدی خورمیز با زیربنای هر واحد : 85 متر مربع و مساحت تقریبی زیر بنای کل : 9900 متر مربع ، مساحت تقریبی کل زمین : 21500 متر مربع وبا اعتبار مورد نیاز : بالغ بر 17.550.000.000 ریال ؛ همچنین منابع تامین اعتبار : مبلغ 8.775.000.000 ریال از وام مقاوم سازی و مابقی از منابع داخلی بنیاد مسکن می باشد. پروژه 52 واحدی شهرک شهید بهشتی با زیربنای هر واحد : 110 مترمربع و با مساحت تقریبی زیربنای کل : 7500 متر مربع ، مساحت تقریبی کل محوطه سازی : 1900 متر مربع و با مساحت تقریبی کل زمین : 5100 متر مربع و با اعتبار مورد نیاز : بالغ بر 26.000.000.000 ریال ؛ همچنین منابع تامین اعتبار : مبلغ 8.280.000.000 ریال وام مسکن و ما بقی از منابع داخلی بنیاد مسکن می باشد. پروژه 20 واحدی شهرک ولی عصر(عج) با زیربنای هر واحد : 65 متر مربع و مساحت تقریبی زیر بنای کل : 1250 متر مربع و با مساحت تقریبی محوطه سازی : 1550 متر مربع ، مساحت تقریبی کل زمین :   2860 متر مربع   و با اعتبار مورد نیاز : بالغ بر 5.000.000.000 ریال ؛ همچنین منابع تامین اعتبار : مبلغ 1.560.000.000 ریال از اعتبارات رهبری و ما بقی از منابع داخلی بنیاد مسکن می باشد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بهسازی روستاها : 215000 متر مربع زیرسازی ،120000 متر مربع  آسفالت ، 20000 متر طول نصب سنگ جدول

تجهیز پارکها در روستاهای مهدی آباد بهادران ، کریم آباد بهادران ، گردکوه ، مدوار ، تنگ چنار و علی آباد چهل گزی

احداث و واگذاری 23 واحد مسکونی در شهرک شهید رجایی - احداث و واگذاری 14 واحد مسکونی در شهرک شهید علی زارع مزویرآباد - احداث و واگذاری 23 واحد مسکونی در روستای گردکوه

تملک زمین در روستای خورمیزات ازسازمان مسکن و شهرسازی به تعداد 222 قطعه جهت امر مسکن

تملک زمین در شهر مهریز از سازمان مسکن و شهرسازی واقع در شهرک شهید بهشتی به تعداد 53 قطعه امر مسکن

شروع عملیات ساخت و ساز 117 واحد مسکونی تحت فاز اول در شهرک شهید محمدرضا زارع خورمیز

شروع عملیات ساخت و ساز52 واحد مسکونی در شهرک شهید بهشتی مهریز

پرداخت 490 فقره وام مقاوم سازی و نظارت بر ساخت و ساز آن در روستاهای شهرستان جمعا به مبلغ 6.596.400.000 ریال

پرداخت 425 فقره وام تعمیر مسکن روستایی و نظارت بر هزینه کرد آن جمعا به مبلغ 1.645.000.000 ریال

صدور 910 فقره پروانه ساختمان در روستاهای تحت پوشش

واگذاری 246 قطعه زمین در روستاهای تحت پوشش

پروژه 117 واحدی خورمیز با زیربنای هر واحد : 85 متر مربع و مساحت تقریبی زیر بنای کل : 9900 متر مربع ، مساحت تقریبی کل زمین : 21500 متر مربع وبا اعتبار مورد نیاز : بالغ بر 17.550.000.000 ریال ؛ همچنین منابع تامین اعتبار : مبلغ 8.775.000.000 ریال از وام مقاوم سازی و مابقی از منابع داخلی بنیاد مسکن می باشد.

پروژه 52 واحدی شهرک شهید بهشتی با زیربنای هر واحد : 110 مترمربع و با مساحت تقریبی زیربنای کل : 7500 متر مربع ، مساحت تقریبی کل محوطه سازی : 1900 متر مربع و با مساحت تقریبی کل زمین : 5100 متر مربع و با اعتبار مورد نیاز : بالغ بر 26.000.000.000 ریال ؛ همچنین منابع تامین اعتبار : مبلغ 8.280.000.000 ریال وام مسکن و ما بقی از منابع داخلی بنیاد مسکن می باشد.

پروژه 20 واحدی شهرک ولی عصر(عج) با زیربنای هر واحد : 65 متر مربع و مساحت تقریبی زیر بنای کل : 1250 متر مربع و با مساحت تقریبی محوطه سازی : 1550 متر مربع ، مساحت تقریبی کل زمین :  2860 متر مربع  و با اعتبار مورد نیاز : بالغ بر 5.000.000.000 ریال ؛ همچنین منابع تامین اعتبار : مبلغ 1.560.000.000 ریال از اعتبارات رهبری و ما بقی از منابع داخلی بنیاد مسکن می باشد.

آدرس کوتاه :