بعثت

بعثت


بعثت
بعثت
ای رحمه للعالمین
تو مبعوث شدی تا انسان بار دیگر روشنایی را احساس کند...
آدرس کوتاه :