بعد از 15 روز تولد هیچ مسؤلیتی در قبال صدور شناسنامه نداریم.

بعد از 15 روز تولد هیچ مسؤلیتی در قبال صدور شناسنامه نداریم.


منصور اسماعیل زاده رییس اداره ثبت احوال شهرستان مهریز ، در اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی که شامل ولادت و فوت می باشد اعلام داشت:
بعد از 15 روز تولد هیچ مسؤلیتی در قبال صدور شناسنامه نداریم.
در صورتیکه بیش از 15 روز از زمان ولادت نوزاد بگذرد و هنوز خانواده هااقدام  به تهیه شناسنامه ننمودند می بایست طبق تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال ازطریق شوراها ی حل اختلاف ، دادگاه و پرداخت جریمه و  . تعهد به حراست اداره کل ثبت احوال استان اقدام کنند که به شدت دردسر ساز و زمان بر و پر هزینه هست لذا از شهروندان مهریزی خواست در اولین فرصت ممکن اقدام کنند.
آدرس کوتاه :