بسیجیان و رزمندگان مهریزی به جبهه های نبرد حق علیه باطل بصورت نمادین اعزام شدند

بسیجیان و رزمندگان مهریزی به جبهه های نبرد حق علیه باطل بصورت نمادین اعزام شدند


گزارش تصویری
بسیجیان و رزمندگان مهریزی به جبهه های نبرد حق علیه باطل بصورت نمادین اعزام شدند

آدرس کوتاه :