بزرگترین تهدید امروز نظام ما تهدید سیاسی است.

بزرگترین تهدید امروز نظام ما تهدید سیاسی است.


احمد علی زارع زاده در جمع روحانیون مستقر طرح هجرت در استان گفت: مهترین تهدیدی که امروز کشور مارا تهدید می کند و همه جامعه و نظام ما می بایست مواظب آن باشند تهدید سیاسی است. وی گفت : تهدید سیاسی به مراتب از تهدید نظامی خطرناک تر است چرا که سی سال است که انقلاب شده و هرسال این تهدید تکرار می شود و اگر به خوبی پاسخ داده شود موجب تقویت نظام می شود .
بزرگترین تهدید امروز نظام ما تهدید سیاسی است.
وی  تجلی تهدید سیاسی را در انتخابات دانست.  

وی گفت: انقلاب ما به عنوان موجود زنده و پویا و مستمر یک سری تهدیدات متوجه آن است که باید مردم ما آگاهانه با این تهدیدات مبارزه کنند. تهدید اول تهدید نظامی است که کشور ما بالاترین امتیاز را برای خود کسب نمود که نمونه بارز آن هشت سال جنگ تحمیلی بود .

دومین تهدید ؛تهدید امنیتی است که خوشبختانه در این زمینه نیز موفق بوده ایم سومین تهدید؛ تهدید فرهنگی است و نظر به اینکه ماهیت انقلاب  ما فرهنگی است و هجمه دشمن در این زمینه بسیار است در عین حال موفق بوده ایم تا حدی توانسته ایم مقابل آن بایستیم.

آدرس کوتاه :