برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت حرفه ای در شهرستان مهریز

برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت حرفه ای در شهرستان مهریز


  برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت حرفه ای در شهرستان مهریز   در این دوره آموزشی یک روزه که با هدف آشنایی متصدیان کارگاهای صنعتی در محل آموزشگاه بهورزی مهریز برگزار شد . شرکت کنندگان ضمن آشنایی با برنامه ارگونمی و اقدامات لازم   جهت کاهش آسیبهای اسکلتی و عضلانی به کارگران ، نحوه ارزیابی وضعیت بدن در قالب نرم افزار مربوطه را فرا گرفتند. همچنین در این نشست   نحوه تامین سلامت شاغلین مشمول ماده 5 قانون مدیریت   پسماندها به شرکت کنندگان آموزش داده شد. در شهرستان مهریز 2359کارگاه کوچک و بزرگ با 4998 نفر کارگر فعال میباشد.
برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت حرفه ای در شهرستان مهریز
  برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت حرفه ای در شهرستان مهریز

 در این دوره آموزشی یک روزه که با هدف آشنایی متصدیان کارگاهای صنعتی در محل آموزشگاه بهورزی مهریز برگزار شد .

شرکت کنندگان ضمن آشنایی با برنامه ارگونمی و اقدامات لازم  جهت کاهش آسیبهای اسکلتی و عضلانی به کارگران ، نحوه ارزیابی وضعیت بدن در قالب نرم افزار مربوطه را فرا گرفتند.

همچنین در این نشست  نحوه تامین سلامت شاغلین مشمول ماده 5 قانون مدیریت  پسماندها به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

در شهرستان مهریز 2359کارگاه کوچک و بزرگ با 4998 نفر کارگر فعال میباشد.

آدرس کوتاه :