برگزاری اولین جلسه کمیسیون ارتقای امنيت اجتماعی شهرستان مهریز درسال 94


با حضور معاون فرماندار مهریز ومسوولین ذیربط اولین جلسه کمیسیون ارتقای امنيت اجتماعی درسال 94 شهرستان مهریزدرمحل فرمانداری شهرستان برگزار شد.

با حضور معاون فرماندار مهریز ومسوولین ذیربط اولین جلسه کمیسیون ارتقای امنيت اجتماعی درسال 94 شهرستان مهریز درمحل فرمانداری شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز در این جلسه در خصوص بررسی وضعیت مهاجرت افرادغیر بومی وساماندهی مهاجرین وآسیب های اجتماعی مهاجرت بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ گردید.آدرس کوتاه :