بررسی راهکارهای بهتر اجرایی شدن سند توسعه اشتغال شهرستان

بررسی راهکارهای بهتر اجرایی شدن سند توسعه اشتغال شهرستان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نظرات و پیشنهادات مربوط به اجرایی شدن سند اشتغال در شهرستان مهریز در جلسه ای با حضور رستگاری معاون فرماندار شهرستان، کارشناسان و دیگر مسئولین مربوطه در محل فرمانداری مطرح شد.
بررسی راهکارهای بهتر اجرایی شدن سند توسعه اشتغال شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نظرات و پیشنهادات مربوط به اجرایی شدن سند اشتغال در شهرستان مهریز در جلسه ای با حضور رستگاری معاون فرماندار شهرستان، کارشناسان و دیگر مسئولین مربوطه در محل فرمانداری مطرح شد.

آدرس کوتاه :