برای اولین بار در اجرای طرح پزشک خانواده ، طرح سرشماری خانوارهای شهری مهریز آغاز شد

برای اولین بار در اجرای طرح پزشک خانواده ، طرح سرشماری خانوارهای شهری مهریز آغاز شد


به گفته سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز ، به دنبال اجرای موفقیت آمیز برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر و در راستای اجرای این برنامه در شهرهای زیر 100 هزار نفر طرح سرشماری خانوارهای شهری شهرستان مهریز از تاریخ 30 خرداد آغاز گردید.
برای اولین بار در اجرای طرح پزشک خانواده ، طرح سرشماری خانوارهای شهری مهریز آغاز شد

دکتر مسعود شریفی گفت : در این طرح که با بکارگیری 15 تیم پرسشگری و 5 نفر ناظر شهرستانی در حال اجرا می باشد ، پرسشگران با به همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار به به درب منازل مراجعه نموده و اطلاعات فردی ، وضعیت تاهل ، تحصیل ، اشتغال و بیمه افراد را پرسشگری و در فرمه ای مربوط ثبت نمایند.

وی افزود : انتظار می رود در قالب این برنامه بیش از هفت هزار خانوار شهری شهرستان مهریز مورد سرشماری قرار گیرند..

آدرس کوتاه :