بخشدار مرکزی مهریزگفت: بروز خشکسالی در مناطق روستایی این بخش موجب کوچ اجباری مردم به از روستا به شهر شده است

بخشدار مرکزی مهریزگفت: بروز خشکسالی در مناطق روستایی این بخش موجب کوچ اجباری مردم به از روستا به شهر شده است


بخشدار مرکزی مهریزگفت: بروز خشکسالی در مناطق روستایی این بخش موجب کوچ اجباری مردم به مناطق شهری گردیده است . سید محمد رستگاری بخشدار مرکزی مهریز در گزارشی افزود: برخی از مردم این مناطق بعلت عدم دسترسی کافی به آب به محلات شهر کوچ کردند. وی اضافه کرد: تامین آب شرب برای روستاهای بخش مرکزی بوسیله تانکر های سیار صورت می گیرد ولی برای استحمام و سایر نیازها مردم با مشکل جدی مواجه هستند. وی گفت: خشکسالی  تابسان امسال بعلت عدم بازندگی کافی در سال زراعی جاری نسبت به 10 سال گذشته بی سابقه است . وی تصریح کرد: از 140 پارچه آبادی موجود در سطح پنج دهستان بخش مرکزی مهریز افزون بر نیمی ازآنها با مشکل کم آبی و خشک شدن کامل چاه ها و قنوات مواجه شده است . وی گفت: برای حل مشکل موجود با همکاری ستاد حوادث و آبفای روستایی گام های خوبی در تامین آب برداشته شده است . وی آبرسانی سیار با تانکر و تجهیز برخی ازچاه ها و مرمت قنوات را از قادامات مسئولان امر برای تامین آب شرب روستائیان بخش مرکزی عنوان کرد. به گفته او افزون بر 10 هزار مشترک از آشامیدنی سالم استفاده می کنند. از جمعیت 50 هزار نفری مهریز حدود 17 هزار نفر در بخش مرکزی زندگی می کنند.
بخشدار مرکزی مهریزگفت: بروز خشکسالی در مناطق روستایی این بخش موجب کوچ اجباری مردم به از روستا به شهر شده است

بخشدار مرکزی مهریزگفت: بروز خشکسالی در مناطق روستایی این بخش موجب کوچ اجباری مردم به مناطق شهری گردیده است .

سید محمد رستگاری بخشدار مرکزی مهریز در گزارشی افزود: برخی از مردم این مناطق بعلت عدم دسترسی کافی به آب به محلات شهر کوچ کردند.

وی اضافه کرد: تامین آب شرب برای روستاهای بخش مرکزی بوسیله تانکر های سیار صورت می گیرد ولی برای استحمام و سایر نیازها مردم با مشکل جدی مواجه هستند.

وی گفت: خشکسالی  تابسان امسال بعلت عدم بازندگی کافی در سال زراعی جاری نسبت به 10 سال گذشته بی سابقه است .

وی تصریح کرد: از 140 پارچه آبادی موجود در سطح پنج دهستان بخش مرکزی مهریز افزون بر نیمی ازآنها با مشکل کم آبی و خشک شدن کامل چاه ها و قنوات مواجه شده است .

وی گفت: برای حل مشکل موجود با همکاری ستاد حوادث و آبفای روستایی گام های خوبی در تامین آب برداشته شده است .

وی آبرسانی سیار با تانکر و تجهیز برخی ازچاه ها و مرمت قنوات را از قادامات مسئولان امر برای تامین آب شرب روستائیان بخش مرکزی عنوان کرد.

به گفته او افزون بر 10 هزار مشترک از آشامیدنی سالم استفاده می کنند.

از جمعیت 50 هزار نفری مهریز حدود 17 هزار نفر در بخش مرکزی زندگی می کنند.

آدرس کوتاه :