با پیگیریهای مستمرفرماندارمهریز/ نخستین نشست هم اندیشی و ارایه راهکار های علمی در راستای توسعه همه جانبه شهرستان مهریزبرگزارشد.


نخستین نشست هم اندیشی و ارایه راهکار های علمی در راستای توسعه همه جانبه شهرستان مهریز با حضور فرماندار،جمعی از نخبگان , فرهیختگان و مهریزی تباران و مسولین این شهرستان درمجتمع مفید تهران برگزارشد.

 به گزارش روابط عمومی فرماندار مهریز؛نخستین نشست هم اندیشی و ارایه راهکار های علمی در راستای توسعه همه جانبه شهرستان مهریز با حضورفرماندار، جمعی از نخبگان , فرهیختگان و مهریزی تباران و مسولین این شهرستان شب گذشته درمجتمع مفید تهران برگزارشد.

 آدرس کوتاه :