با ستاد انتخابات شهرستان مهریز

با ستاد انتخابات شهرستان مهریز


گزارشی از اقدامات و فعاليتهاي صورت گرفته در راستاي برگزاري شكوهمند انتخابات در شهرستان مهريز
با ستاد انتخابات شهرستان مهریز

- تشكيل ستاد انتخابات شهرستان مهريز در قالب كميته هاي اجرايي ، پشتيباني ، فناوري و تبليغات و صدور احكام مربوط .

- برگزاري جلسه با رابطين كامپيوتر وهماهنگي با آنها واعلام آمادگي كامل جهت همكاري در برگزاري انتخابات .

- پيگيري تجهيزات مورد نياز و تشكيل جلسه در اين خصوص .

- سخنراني فرماندار در 2 دهستان ارنان و بهادران و ارائه دستاورد هاي مهم دولت و انقلاب و تأكيد بر لزوم حضور مردم در صحنه .

- آمادگي برخي از افراد براي به عهده گرفتن مسئوليت ستاد هاي انتخاباتي كانديداهاي در سطح شهرستان .

- برگزاري دوره آموزشي براي همكاران مجري انتخابات در خصوص بر نامه ها فرآيند ارسال مكاتبات و ساير موارد .

- تعيين معتمدين فرماندار براي تشكيل هيأت اجرايي .

- سركشي از برخي شعبات روستايي در سالهاي قبل و مدنظر قرار دادن لزوم تغيير محل شعبه باتوجه به مكاتبات شوراي روستا .

- اتخاذ تدابير لازم امنيتي و هماهنگي با نيروي انتظامي در خصوص احتمال حضور كانديدا ها و سخنراني آنها در اماكن مشخص .

 

آدرس کوتاه :