با حضور معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مشکلات بهداشتی درمانی شهرستان مهریز بررسی شد

با حضور معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مشکلات بهداشتی درمانی شهرستان مهریز بررسی شد


با حضور معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مشکلات بهداشتی درمانی شهرستان مهریز بررسی شد.   در بازدیدی دکتر وفایی نسب معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی از واحدهای شبکه بهداشت و ازمایشگاه بیمارستان این شهر مشکلات این بخش برسی شد . از جمله مهمترین این مشکلات کمبود نیروهای مورد نیاز بیمارستان .کمبود امبولانس در مراکز بهداشتی بهادران و ارنان تسریع در احداث ساختمان ای سی یو بیمارستان. که دکتر وفایی نسب قول مسائد در جهت برطرف شدن این مشکلات در اینده نزدیک داد.
با حضور معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مشکلات بهداشتی درمانی شهرستان مهریز بررسی شد

با حضور معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مشکلات بهداشتی درمانی شهرستان مهریز بررسی شد.

 در بازدیدی دکتر وفایی نسب معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی از واحدهای شبکه بهداشت و ازمایشگاه بیمارستان این شهر مشکلات این بخش برسی شد .

از جمله مهمترین این مشکلات کمبود نیروهای مورد نیاز بیمارستان .کمبود امبولانس در مراکز بهداشتی بهادران و ارنان تسریع در احداث ساختمان ای سی یو بیمارستان. که دکتر وفایی نسب قول مسائد در جهت برطرف شدن این مشکلات در اینده نزدیک داد.

آدرس کوتاه :