با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان و فرماندار مهریز مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر مهریز بررسی شد

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان و فرماندار مهریز مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر مهریز بررسی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر مهریز در نشست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار مهریز بررسی شد. تجهیز سالن نمایش، ایجاد کتابخانه تخصصی، تامین اعتبار انجمن های فرهنگ و هنر مهمترین مشکلات مطرح شده در این نشست بود.
با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان و فرماندار مهریز مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر مهریز بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر مهریز در نشست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار مهریز بررسی شد.
تجهیز سالن نمایش، ایجاد کتابخانه تخصصی، تامین اعتبار انجمن های فرهنگ و هنر مهمترین مشکلات مطرح شده در این نشست بود.

آدرس کوتاه :