با حضور فرماندار مهريز : زنگ سلامت 18 فروردين همزمان با سراسر كشور در مدرسه اخوان مهريز نواخته شد.

با حضور فرماندار مهريز : زنگ سلامت 18 فروردين همزمان با سراسر كشور در مدرسه اخوان مهريز نواخته شد.


به مناسبت هفته سلامت با حضور مسئولين شهرستان زنگ سلامت در مدرسه اخوان مهريز نواخته شد.
با حضور فرماندار مهريز : زنگ سلامت 18 فروردين همزمان با سراسر كشور در مدرسه اخوان مهريز نواخته شد.

آدرس کوتاه :