با اجراي طرح تحول اقتصادي؛ مصرف فرآورده هاي نفتي در مهريز 20 درصد كاهش يافت

با اجراي طرح تحول اقتصادي؛ مصرف فرآورده هاي نفتي در مهريز 20 درصد كاهش يافت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز؛ رييس شركت نفت شهرستان مهريز گفت: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و طرح تحول اقتصادي ،مصرف انواع فرآورده هاي نفتي در اين شهرستان تا 20 درصد كاهش يافته است .  محمود زارع افزود: قبل از اجراي طرح تحويل اقتصادي ،سالانه بيش از 10 ميليون و 300 هزار ليتر بنزين در اين شهرستان مصرف مي شد. وي اضافه كرد: با اجراي طرح تحول اقتصادي و صرفه جويي مناسب و مديريت مصرف مردم ، اين ميزان به هشت ميليون ليتر رسيده است . رييس شركت نفت شهرستان مهريز خاطرنشان كرد: در بخش مصرف نفت گاز هم قبل از اجراي طرح تحول اقتصادي 57 ميليون و 700 هزار ليتر بوده كه اين ميزان به 52 ميليون ليتر رسيده است . زارع همچنين مصرف نفت سفيد را شش ميليون و 300 هزار ليتر عنوان كرد كه هم اكنون به حدود چهار ميليون ليتر رسيده است . وي با بيان اينكه اجراي طرح تحول اقتصادي يكي از مهمترين طرحهاي اقتصادي تاريخ نظام اسلامي است ،اظهار اميدواري كرد تا كاهش مصرف انواع فرآورده هاي نفتي در سطح شهرستان مهريز كاهش بيشتر يابد . در شهرستان 50هزار نفري مهريز، 13جايگاه عرضه مواد نفتي ،دو جايگاه دو منظوره و سه جايگاه cNG وجود دارد .
با اجراي طرح تحول اقتصادي؛ مصرف فرآورده هاي نفتي در مهريز 20 درصد كاهش يافت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز؛ رييس شركت نفت شهرستان مهريز گفت: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و طرح تحول اقتصادي ،مصرف انواع فرآورده هاي نفتي در اين شهرستان تا 20 درصد كاهش يافته است . 
محمود زارع افزود: قبل از اجراي طرح تحويل اقتصادي ،سالانه بيش از 10 ميليون و 300 هزار ليتر بنزين در اين شهرستان مصرف مي شد.
وي اضافه كرد: با اجراي طرح تحول اقتصادي و صرفه جويي مناسب و مديريت مصرف مردم ، اين ميزان به هشت ميليون ليتر رسيده است .
رييس شركت نفت شهرستان مهريز خاطرنشان كرد: در بخش مصرف نفت گاز هم قبل از اجراي طرح تحول اقتصادي 57 ميليون و 700 هزار ليتر بوده كه اين ميزان به 52 ميليون ليتر رسيده است .
زارع همچنين مصرف نفت سفيد را شش ميليون و 300 هزار ليتر عنوان كرد كه هم اكنون به حدود چهار ميليون ليتر رسيده است .
وي با بيان اينكه اجراي طرح تحول اقتصادي يكي از مهمترين طرحهاي اقتصادي تاريخ نظام اسلامي است ،اظهار اميدواري كرد تا كاهش مصرف انواع فرآورده هاي نفتي در سطح شهرستان مهريز كاهش بيشتر يابد .
در شهرستان 50هزار نفري مهريز، 13جايگاه عرضه مواد نفتي ،دو جايگاه دو منظوره و سه جايگاه cNG وجود دارد .

آدرس کوتاه :